QUÈ PRETENEM?

MISSIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

La missió de La Ballaruga és doble:

 Per una banda, proporcionar a les AFA’s una estructura estable que els doni suport i els permeti coordinar-se amb la voluntat de promoure una millor educació per als infants escolaritzats en els centres educatius.

 Per l’altra, oferir respostes adequades a les necessitats socioeducatives detectades, relatives als infants i joves i les seves famílies dels centres escolars del municipi i comarca, d’una forma equitativa, generant complicitats, treballant en xarxa entre els diferents agents educatius fomentant una pedagogia dels valors, així com conciliant els espais familiars i escolars

VISIÓ

Esdevenir un referent de la comunitat socioeducativa del Vendrell i comarca, tant en l’àmbit de les AFA’s, com en el la infància i família, donant resposta a les demandes i necessitats dels agents implicats en l’educació dels fills.

PROJECTE

El projecte educatiu de la Ballaruga articula una proposta que contribueix a construir un nou equilibri en la vida dels infants, un model de serveis i activitats educatives que entomi els reptes bàsics en l’espai fora l’horari lectiu.

QUALITAT

És necessari que aquestes activitats i serveis, en la mesura en què cada vegada més requereixen més coneixements i preparació específiques, es realitzin de manera professionalitzada, amb la màxima competència, garantint la seguretat i protecció dels infants, i amb una avaluació permanent.

CORRESPONSABILITAT

Volem que tots els agents de la comunitat educativa: mestres, famílies, administració local, esplais i associacions, assumeixin la coresponsabilitat de l’educació. Les famílies han d’implicar-se fortament en l’ocupació del temps lliure dels infants i adolescents, no delegant en l’escola o l’institut la resolució d’aquest espai educatiu.

EQUITAT

Subratllem el caràcter obert, divers i no discriminatori que haurien de tenir les solucions als nous reptes educatius i per tant, creiem que no haurien de ser objecte de negoci o d’exclusió per raons econòmiques. Les entitats sense ànim de lucre i de servei públic són les més indicades per desenvolupar aquestes activitats.