PROJECTE EDUCATIU

En l’actualitat desenvolupem nombrosos projectes que tenen com a eix comú combatre l’exclusió social, defensar els drets de la infància i fomentar la participació ciutadana i la xarxa associativa de la ciutat.

Estem consolidant un estil pedagògic propi, de metodologies i recursos tècnics. Les dinàmiques de relació i comunicació amb la família en el seu conjunt són més fortes, oferint més espais de participació, compromís i implicació. A la vegada treballem més els projectes per afavorir el treball comunitari i en xarxa, fent èmfasi en la comissió de famílies que organitza conjuntament i en xarxa espais de xerrades per parlar sobre l’educació dels infants i joves, serveis per afavorir la seva conciliació laboral i familiar, sortides familiars en cap de setmana per l’entorn més proper i tallers de famílies on les mateixes mares/pares són protagonistes ensenyant les seves habilitats i/o coneixement a la resta de famílies.

Principis generals:

 •  Projecte d’activitats extraescolars fora de l’horari lectiu escolar integrat plenament en el projecte educatiu de les escoles participants en el projecte i arrelat en l’entorn i en el context propi de la realitat sociocultural de l’infant.
 
 •  Projecte que potencia els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat, i que vol donar una formació integral per a poder incidir positivament en el respecte de l’entorn.
 
 •  Projecte que vol transmetre una autèntica educació integral que afavoreixi l’autoestima dels nens i nenes per aconseguir el màxim desenvolupament de totes les capacitats dels infants.
 
 •  Projecte que vol afavorir la creativitat i la capacitat expressiva-comunicativa dels nens i nenes que els permeti desenvolupar-se com a persones capaces de conviure en societat i així poder millorar i impulsar la seva transformació.
 
 •  Projecte que vol respectar i atendre les diversitats socioculturals de tota mena, així com els ritmes evolutius i de capacitats de cada nen i nena intentant donar respostes a cada cas.
 
 •  Projecte que vol fomentar totes les activitats orientades a treballar per la Pau, la Solidaritat entre tots i el respecte per l’entorn que ens envolta.

Objectius generals del projecte educatiu:

La finalitat principal és educar en el temps de lleure, potenciant les pròpies possibilitats i recursos personals. Contribuir a la formació integral dels infants i joves.

–       Integrar plenament en el projecte educatiu de les escoles participants.

–       Estar arrelat en l’entorn i en el context propi de la realitat sociocultural de l’infant.

–       Potenciar els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat.

–       Donar formació integral per a poder incidir positivament en el respecte a l’entorn.

–       Transmetre una autèntica educació integral que afavoreixi l’autoestima dels infants per aconseguir el màxim desenvolupament de totes les capacitats

–       Afavorir la creativitat i la capacitat expressiva-comunicativa dels infants que els permeti desenvolupar-se com a persones capaces de conviure en societat i així, poder millorar i impulsar la seva transformació.

–       Respectar i atendre les diversitats socioculturals de tota mena, així com els ritmes evolutius i de capacitats de cada nen nena intentant donar respostes a cada cas.

–       Fomentar totes les activitats orientades a treballar per la Pau, solidaritat entre tots i el respecte per l’entorn que ens envolta.

–    Programar activitats complementàries del currículum escolar sobretot en el camp artístic i de reforç educatiu, amb la sinèrgia dels centres educatius, per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat.

Educar en el temps lliure vol dir intervenir com a educadors i educadores en aquest espai de temps, el tercer espai en la vida de l’infant, però amb la voluntat que els aprenentatges, les adquisicions, transcendeixin els altres espais de la seva vida.

Educar en el temps lliure és intervenir de forma global en el procés de formació integral de la personalitat dels infants i dels joves durant aquest espai de temps: sent al costat dels infants, com a adults, acompanyant-los i ajudant-los en el seu itinerari cap a la maduresa; estant a favor dels infants, afavorint la vivència d’experiències, els contactes humans i els aprenentatges; estant al servei dels infants, prenent el paper d’un mitjà, d’un instrument educatiu, en la construcció d’una història de la qual els protagonistes són ells.

Les línies educatives que caracteritzen la nostra actuació es basen en el concepte d’educació integral basat en vuit eixos clau:

Educació:

 • Integral
 • Per a la identitat cultural
 • Per a la interculturalitat i la solidaritat
 • Per a la participació i la democràcia
 • Ambiental
 • No sexista
 • Integradora de marginacions i disminucions
 • Intergeneracional

Objectius específics de les activitats extraescolars

 • Aconseguir un aprenentatge actiu i adaptat a les noves tecnologies, basat en l’observació, les capacitats dels nens i nenes i el raonament.
 • Partir de les experiències prèvies dels nens i nenes i, tenint en compte les característiques de cadascú ajudar-los i motivar-los a superar els nous aprenentatges i els nous reptes del dia a dia.
 • Emprar tots els llenguatges de què disposem les persones per comunicar-nos: oral, escrit, visual i plàstic, corporal, musical i matemàtic…
 • Potenciar l’adquisició d’aprenentatges que siguin significatius i funcionals.
 • Fomentar l’aprenentatge a través d’experiències, situacions i materials variats.
 • Potenciar la progressió i la continuïtat dels aprenentatges d’una manera coordinada.
 • Fomentar la innovació educativa a través de programes renovadors dins l’àmbit extra-escolar.

Referents als continguts

 • Ajudar els nens i nenes a desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals i desplegar totes les potencialitats positives de la seva personalitat.
 • Afavorir l’adquisició dels instruments de comunicació en totes les seves vessants fent que participi activitat en la vida dels grups de treball i de l’esplai
 • Ajudar els nens i nenes perquè cada vegada de manera més autònoma aprenguin a aprendre i a gaudir del temps de lleure com un espai més dins l’àmbit educatiu.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

 • Possibilitar als nens i nenes el coneixement d’ells mateixos i de l’entorn més immediat: social, natural, cultural i cívic, i dels instruments i mitjans que necessiten per a relacionar-se i comunicar-se
 • Ajudar-los a comprendre un món cada vegada més interdependent i els canvis socials, tecnològics, culturals…que s’hi produeixen.

Actituds, valors i normes

 • Potenciar un ambient de respecte, diàleg i col·laboració que ajudi a desenvolupar activament els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat, tolerància…
 • Fomentar la creativitat i facilitar als nens i nenes que puguin manifestar la seva identitat i les seves pròpies opcions.
 • Crear un ambient adequat a l’activitat perquè la valori, l’estimi i es senti estimat.
 • Afavorir que les diferències per raó de sexe, cultura, ètnia, religió, costums… siguin font d’enriquiment, desenvolupant les possibilitats de formació integral de les persones.
 • Respectar i valorar la diversitat de tots els membres que formen part del projecte educatiu.
 • Crear un clima de treball i convivència en el qual, amb llibertat s’aconsegueixi una responsabilitat i compromís mutu per a respectar i garantir els drets de tots.
 • Fomentar en tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat, la participació, la cooperació i la satisfacció per la feina ben feta.

Metodologia

De l’equip de treball

La base de la nostra feina és el treball en equip; al principi de curs ens reunim l’equip directiu amb l’equip de monitors.  Des de l’equip directiu fem una proposta de projecte pedagògic per a tot el curs escolar, que de vegades és el mateix que el de la Fundació Catalana de l’Esplai.  Sota el paraigües d’aquest projecte es confeccionaran la resta de projectes de les activitats extraescolars, que l’hauran de tenir en compte en la mesura de les possibilitats de cada activitat.  A partir d’aquí, confeccionem el projecte de cadascuna de les activitats juntament amb l’equip de monitors, el qual a la vegada adaptarà a cada grup d’infants donat que cada grup és diferent.

Els monitors es preparen les activitats de diari de forma individual o grupal, en funció de les necessitats. 

L’equip directiu i educatiu sencer es reuneix un cop al trimestre, i els equips per especialitats es reuneixen mensualment.  Els objectius d’aquestes reunions són:

 • Compartir experiències, bones pràctiques i recursos
 • Acordar diferents possibilitats tècniques, pedagògiques i metodològiques, per tal de treballar tots de la mateixa manera
 • Consensuar la planificació pedagògica trimestral
 • Col·laborar en la planificació de les activitats de l’entitat
 • Valorar el funcionament de l’entitat en general, de l’activitat en general i dels grups en concret.

De la relació amb les famílies

Els monitors parlen amb les famílies a les entrades o sortides de l’activitat per tal de fer un seguiment diari dels infants i donar les pautes necessàries, si és el cas. 

 

Des de l’oficina posem a disposició de totes les famílies les eines necessàries perquè es puguin comunicar amb nosaltres amb diferents modalitats, per tal de donar al màxim una resposta i facilitats de comunicació.

 

En acabar el primer trimestre fem una jornada de portes obertes,  a les que convidem les famílies a venir amb l’objectiu que participin de les activitats, comparteixin un temps amb els seus fills i les altres famílies, i es coneguin millor amb l’equip educatiu.  En acabar el curs, es fa una “actuació” per demostrar els continguts apresos i/o una activitat conjunta pares i fills relacionada amb l’activitat en concret.

 

Al final de cada trimestre fem arribar a les famílies un petit informe on es descriu l’evolució de l’infant pel que fa als continguts apresos, als hàbits adquirits i a la socialització envers el seu grup de companys i el monitor responsable.