Pla de convivència i normativa

Les activitats de lleure que realitza “La Ballaruga”, son un servei complementari, de caràcter voluntari, tenint com a objectius principals el respecte per la diversitat, les llibertats individuals i la inclusió social.

Els objectius generals del casal son els següents:

✔ Programar un projecte global d’activitats de lleure educatiu, social, cultural, lúdic i formatiu amb un centre d’interès.

✔ Promoure entre els nens i nenes participants unes normes de convivència i respecte mutu.

✔ Afavorir entre els infants la total integració dins l’activitat mitjançant dinàmiques de grup.

✔ Fomentar el companyerisme, la cooperació i la relació entre iguals.

✔ Fer conèixer a través de diferents activitats, sortides i excursions, l’entorn immediat natural, social, cultural i lúdic del municipi.

✔ Fomentar la cultura de l’ecologia i el respecte al medi ambient.

✔ Fomentar la cohesió social i la interculturalitat.

✔ Afavorir la integració dels nens i nenes amb algun tipus de problemàtica física, psíquica o social.

Per tal de garantir el funcionament òptim, amb les màximes garanties i per tal de complir aquests objectius de forma satisfactòria, els infants i monitors han de tenir un comportament adequat amb els seus companys i amb l’equip educador.

L’objectiu de La Ballaruga és afavorir un clima de convivència i respecte per part de tots els nens i nenes:

 • Cooperació: Els infants/joves aprenen a treballar junts i a confiar entre ells, s’ajuden i comparteixen; l’èxit d’un és l’èxit de tots. Mitjançant la interacció els aprenentatges cognitius i els aprenentatges socials van parells.
 • Comunicació: Els infants i joves aprenen a observar, comunicar, escoltar i interactuar.
 • Respecte/tolerància: Els infants i joves aprenen a respectar les diferencies de les persones, a entendre el prejudici i com funciona.
 • Expressió emotiva i positiva: Els infants i joves aprenen autocontrol i a expressar els seus sentiments de manera que no sigui agressiva.
 • Resolució de conflictes: Els infants i joves adquireixen la capacitat necessària per respondre de forma creativa al conflicte en el context d’una comunitat que el reconeix com a membre capacitat per reflexionar, crear solucions, prendre decisions, resoldre conflictes.

Per aconseguir això, establirem sistemes metodològics per tal de premiar els bons comportaments, la solidaritat entre companys, les actituds positives i totes aquelles actuacions que afavoreixin un bon clima de convivència. 

 

 

En tot cas, com a mesures de concreció per a les conseqüències d’una conducta negativa, establim la següent normativa:

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Recomanacions als pares o tutors:

 • Respecteu i feu respectar la normativa.
 • Eduqueu els infants per a la correcta utilització dels serveis.
 • Respecteu els horaris del personal.
 • Respecteu escrupolosament les dates de pagament del servei.
 • No demostreu davant dels infants els desacords que es pugin tenir d’algun aspecte, sempre en privat.
 • Tracteu el personal de forma respectuosa.
 • Els serveis son voluntaris per les famílies.
 • Eduqueu els vostres infants en el procés de reciclatge (envasos, paper, etc).

Normes generals pels infants:

 • Respectar totes les persones que fan possible que funcioni aquest casal, ja siguin participants, monitors, directors, pares, mares, conserges, …
 • Respectar totes les instal·lacions que s’utilitzin.
 • Portar vestuari adequat per a cada activitat programada.
 • L’accés a les instal·lacions del casal queden restringides a aquells/es que no siguin monitors i/o participants del casal. Els pares/mares o tutors han d’esperar fora del centre per una major organització del servei.
 • Tenir cura del material que s’utilitzarà el llarg del casal.

Per garantir un ambient de convivència educatiu positiu i de respecte entre tots els participants, hi hauran mesures disciplinaries per aquells que no acceptin les normes de convivència:

 • Falta lleu (avís verbal al participant)  –>  (Criteri del monitor)
 • Falta greu (avís verbal al participant i al pare/mare o tutor) –> Faltar el respecte, insultar, pegar, trencar material, no fer cas als monitors,…
 • Falta molt greu (expulsió del casal SENSE DEVOLUCIÓ DEL PAGAMENT) –> Acumulació de 2 faltes greus