PLA DE CONVIVÈNCIA

El Temps del Migdia és un servei complementari, de caràcter voluntari, que té com a objectiu atendre les necessitats alimentàries i educatives dels infants i mestres de l’escola.

Els principals objectius del servei del Temps del Migdia són:

– Cobrir les necessitats nutritives dels alumnes i l’adquisició d’hàbits alimentaris i d’higiene, en el marc de la convivència del centre educatiu.

– Oferir una dieta diversa, equilibrada i en quantitat suficient, tenint en compte les particularitats de cada alumne i les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

– Promoure accions educatives relacionades amb l’adquisició d’hàbits, actituds, comportaments i valors socials, alimentaris, d’higiene i salut, mediambientals i de convivència.

– Fomentar que l’espai del migdia esdevingui un temps de descans de la jornada escolar, amb activitats d’oci que siguin d’interès per als infants.

Per tal de garantir el funcionament òptim, amb les màximes garanties  i per tal de complir aquests objectius de forma satisfactòria, els usuaris i treballadors han de tenir un comportament adequat amb els seus companys,  amb l’equip
educador i l’equip de cuina.

Per tal de regular aquest comportament, el Consell Escolar del Centre està informat d’aquest Pla de Convivència  del Menjador Escolar.  Aquesta normativa està en consonància amb el Pla de Convivència Escolar i el Decret de Dret i Deures dels alumnes 121/2010 de 23 de desembre de 2010.

L’objectiu de La Ballaruga és afavorir un clima de convivència i respecte per part de tots els nens i nenes, tenint com a referència les característiques d’un menjador pacífic són:

– Cooperació: Els infants/joves aprenen a treballar junts i a confiar entre ells, s’ajuden i comparteixen; l’èxit d’un és l’èxit de tots. Mitjançant la interacció els aprenentatges cognitius i els aprenentatges socials van parells.

Comunicació: Els infants i joves aprenen a observar, comunicar, escoltar i interactuar.

Respecte/tolerància: Els infants i joves aprenen a respectar les diferencies de les persones, a entendreel prejudici i com funciona.

Expressió emotiva i positiva: Els infants i joves aprenen autocontrol i a expressar els seus sentiments de manera que no sigui agressiva.

Resolució de conflictes: Els infants i joves adquireixen la capacitat necessària per respondre de forma creativa al conflicte en el context d’una comunitat que el reconeix com a membre capacitat per reflexionar, crear solucions, prendre decisions, resoldre conflictes.

Per aconseguir això, establirem sistemes metodològics per tal de premiar els bons comportaments, la solidaritat entre companys, les actituds positives i totes aquelles actuacions que afavoreixin un bon clima de convivència. A més s’afavorirà la formació de l’equip de monitors pel que fa a l’educació emocional, habilitats socials i resolucions de conflictes, amb l’objectiu de
donar més recursos a les persones responsables del desenvolupament del servei educatiu.

En tot cas, com a mesures de concreció per a les conseqüències d’una conducta negativa, establim la següent normativa:

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Àmbit d’aplicació

La vigència dels procediments que s’estableixen en aquest document són d’aplicació en l’espai temporal i físic en què desenvolupa la prestació del servei de les 12,30 a 15,00 h, en les instal·lacions adequades per a aquest servei.

Recomanacions als pares o tutors

– Respecteu i feu respectar la normativa del menjador

– Eduqueu els fills i filles per a la correcta utilització dels serveis del
centre

– Respecteu els horaris del personal del menjador

– Respecteu escrupolosament les dates de pagament del servei.

– El servei del menjador és una activitat educativa més del centre, per tant és d’obligat compliment de les famílies explicar i exigir que compleixin les normes als fills

– No demostreu davant dels fills els desacords que es pugin tenir d’algun aspecte del menjador, sempre en privat

– Tracteu el personal de forma respectuosa

– El menjador és un servei voluntari per les famílies, per tant si no voleu que els fills no mengin un plat determinat no utilitzeu el servei aquest dia concret.

– Eduqueu els vostres fills en el procés de reciclatge (envasos, paper, etc)

Normes generals pels alumnes

– Entrades i sortides del menjador caminant.

– Utilitzar els utensilis del menjar correctament.

– Aixecar la mà perquè l’atengui el  seu monitor de referència, sense aixecar-se del lloc.

– Parlar de forma tranquil·la, sense cridar, durant el dinar.

– Els monitors han de donar permís per sortir del menjador.

– El menú de l’escola és equilibrat, així que s’ha de menjar de tots els aliments del menú que hi hagi aquell dia.  

– Demanar les coses correctament i amb un “si us plau”

– No llençar o jugar amb el menjar.

– Menjar de forma adequada:  a poc a poc, mastegar bé, amb la boca tancada, sense xarrupar i no parlar amb la boca plena.

– Els alumnes han de rentar-se les mans abans i després de dinar

– Rentar-se molt bé les dents després de menjar

– Seure correctament a la cadira i no posar els colzes a la taula.

– Respectar el material.

– En tot moment els alumnes han de mantenir un vocabulari adequat i mostrar respecte cap als monitors/es, professors/es, companys/es i la resta del personal que treballa al centre.

El personal responsable de tutelar els alumnes ha de fer una valoració prèvia de l’incident succeït amb l’objectiu d’activar el pla d’accions a realitzar. En aquest cas s’estableixen tres nivells d’actuació:

– Situacions lleus

–Situacions greus

–Situacions molt greus

En qualsevol cas, s’ha de comunicar totes les situacions esdevingudes a l’Ampa, centre i família mitjançant el model corresponent.

Incompliment de les normes de convivència

La imposició de conseqüències s’exercirà de forma proporcionada amb la falta comesa, tenint com a objectiu el manteniment i la millora del procés educatiu, i atendre les circumstàncies personals, familiars i socials de l’alumne, a l’hora de graduar la conseqüència corresponent.

Els responsables del menjador i del centre han de ser informats de qualsevol situació que distorsioni la normal convivència del Menjador.

Les conductes irregulars poden ser: lleus, greus o molt greus.

1. Són faltes lleus:

– Qualsevol acte que alteri lleument el normal desenvolupament de l’activitat del
Menjador.

– Els retards injustificats a l’hora d’incorporar-se al Menjador sempre que aquests no siguin reiterats.

– La lleu deterioració per l’ús indegut de les dependències i material d’ús.

– Els actes d’indisciplina, falta de respecte i ofensa no greus a qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

– Les agressions que no tinguin suficient entitat per ser qualificades com a greus.

2.Són faltes greus:

– Els actes d’indisciplina, injúria i ofensa greu contra els membres de la Comunitat Escolar.

– L’agressió greu.

– Causar danys greus en les dependències i materials d’ús i objectes que pertanyin a altres membres de la Comunitat.

– Els actes injustificats que pertorbin greument l’activitat del Menjador.

– La subtracció de béns i objectes.

– La introducció i consum de substàncies nocives.

3. Són faltes molt greus:

– Els actes d’indisciplina, injúria i ofensa molt greu contra els membres de la Comunitat Escolar.

– L’agressió física molt greu.

– La incitació sistemàtica d’introduir i consumir substàncies nocives.

– Causar intencionadament danys molt greus en dependències i materials d’ús.


Conseqüències previstes per les conductes contràries a les Normes de Convivència

1.Per faltes lleus:

– La correcció d’aquestes conductes.

– Amonestació privada.

– Amonestació escrita.

– Separació temporal del grup.

2.Per faltes greus:

– 5 faltes lleus representen una falta greu.

– Amonestació amb prevenció de suspensió del dret d’assistència al Menjador.

– Reunió amb les famílies per a l’explicació dels fet i l’advertiment de la
suspensió temporal o definitiva del dret d’assistència al Menjador.

3.Per faltes molt greus:

– 2 faltes greus representen una falta molt greu.

– Suspensió temporal o definitiva del dret d’assistència al Menjador.

La persona coordinadora de menjador informarà a la Comissió de Menjador i al Consell Escolar de les mesures provisionals o definitives que estimi necessàries sobre les conseqüències imposades

Privació del servei de menjador

– La 1ª falta molt greu: expulsió del menjador durant 3 dies

– La 2ª falta molt greu: expulsió del menjador durant 1 setmana

– La 3ª falta molt greu: expulsió del menjador durant 15 dies

A partir de la tercera falta molt greu, pot suposar la pèrdua total del dret al servei.