Documentació obligatòria per a la inscripció 2023

Fins que no estigui tota la documentació entregada i pagat (excepte sol·licituds de beques) no serà vàlida la inscripció

 Declaració responsable signada, informació sanitària i autoritzacions (imprimir, omplir i signar, escanejar i pujar amb la resta de la documentació) Descarga

  • Inscripció signada
  • Fotocòpia llibre de vacunes
  • Fotocòpia DNI pare/mare o tutor/a que signi
  • Fotocòpia DNI nen/a (si en té)
  • Fotocòpia tarja sanitària
  • Fotografia nen/a mida carnet
  • Certificat o volant d’empadronament (per accedir a la quota minorada o descompte)
  • Carnet família nombrosa o monoparental (només Vila-rodona)