Normes sanitàries

ORGANITZACIÓ GENERAL DELS CASALS D’ESTIU (COVID – 19)

Donada a la situació actual de l’estat d’alarma sanitari, l’entitat es veu obligada a seguir la  distribució segons la Normativa Sanitària Covid-19 sobre els  criteris generals per l’organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2021 dictats pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Aquest document s’haurà d’adaptar a les resolucions i mesures vigents en cada moment, el compliment de les quals preval sobre el compliment dels plans sectorials.

Protocols i formació

Els Departaments de Sanitat i Joventut de la Generalitat, han establerts  els següents protocols a seguir que les entitats de lleure prendrem com a referència.

 • Mesures de seguretat i higiene, sobre com aplicar-les i d’organització.
 • Manipulació d’aliments.
 • Ús i desinfecció dels espais, de d’utillatge propi i gestió d’espais d’emmagatzematge.
 • De seguretat amb la incorporació d’un cas d’evacuació o allunyament per risc.
 • Altres

En aquesta pàgina teniu tots els protocols aprovats per la Generalitat que nosaltres anem desgranant al llarg d’aquesta informació

L’equip de monitors/es rebrà formació sobre aquests protocols.

Inscripcions/participació

 • Per inscriure’s cal tenir les vacunes actualitzades.
 • El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una declaració responsable (segons el Decret 267/2020) que l’infant reuneix els requisits de salut esmentats, i de coneixement del context de pandèmia actual.
 • Per la participació de les activitats caldrà estar absent de la malaltia o simptomatologia compatible, no conviure o tenir contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  En cas de tenir símptomes compatibles, per poder reincorporar-se de nou els infants hauran d’estar mínim 48 hores asimptomàtics en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides del Casal seran progressives, en grups de 10, cada 5/10 minuts que organitzarem prèviament.
 • A l’entrada es farà rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
 • En arribar les famílies informaran verbalment dels símptomes que hauran comprovat prèviament les famílies a casa. En base a aquesta declaració verbal la de la família, s’anotarà a la “Graella de Registre”.

Nota informativa del llistat de símptomes

Mentre dura l’activitat:

Ús de mascaretes

L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions).
Totes les persones presents a l’activitat han de portar la mascareta durant l’activitat, i en el moment de l’entrada i la sortida. Per tant, és obligatori l’ús de mascareta amb independència del compliment de la distància física de seguretat.

Excepcions a l’ús de mascareta en les activitats
• Quan l’ús estigui contraindicat. Així no estan obligades a fer servir la mascareta les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que se’n pugui veure agreujada al fer-la servir. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que en fan inviable l’ús.
• En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Rentat de mans

Tots els infants i joves participants i l’equip de dirigents faran un rentat adequat de mans amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic en les situacions següents:
• Abans d’accedir a l’espai de l’activitat.
• Abans i després dels àpats.
• Abans i després de l’activitat.
• Abans i després d’anar al lavabo.
• Abans i després d’utilitzar material compartit.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i materials

Els infants tindran atorgat un lloc i cadira de seure únic per a tota la setmana. Cada monitor/a desinfectarà la taula i cadires d’utilització comuna o habitual 3 vegades al dia.

Ventilació de l’espai 3 vegades al dia, un mínim de 10 minuts.

L’Ajuntament s’encarregarà de fer una neteja i desinfecció diària general de les instal·lacions, insistint en les superfícies més comunes.

Organització dels infants

 • Els grups d’infants s’organitzaran en grups de convivència de 24 infants que es gestionaran com a unitat única, amb un mateix monitor/a de referència.
 • En aquesta organització de grups d’infants, es tindrà en compte les edats dels infants, sempre que la inscripció ho permeti.
 • L’activitat pot comptar amb tants participants com ho permeti l’espai d’activitats disponible segons la ràtio establerta de m2 per participant (actualment de 2,5 m2) sense comptabilitzar-hi les persones dirigents. El càlcul de m2 per participant s’ha de fer globalment i no sectoritzat per cada grup de convivència de l’activitat.
 • Sempre que els objectius pedagògics i educatius de l’activitat ho permetin, es procurarà mantenir una distància física mínima entre els participants, que serà la que es defineixi a la normativa en cada moment. Així, l’espai on es facin les activitats ha de permetre mantenir aquesta distància física de seguretat.
 • 1 responsable de seguretat i higiene. La funció d’aquesta persones dins de l’activitat és la de vetllar pel compliment de les mesures establertes en aquest protocol i disposar els elements acreditatius de la seva implantació. Prèviament a la realització de l’activitat hauran d’haver contactat amb el recurs sanitari bàsic de la zona (majoritàriament CAP).

Planificació setmanal i activitats

 • La opció d’activitats en l’espai obert i les sortides prenen un protagonisme especial aquest estiu donades les instruccions sanitàries pel Covid-19.
 • En el cas d’espais i instal·lacions d’ús compartit entre diferents col·lectius de població, com ara piscines, poliesportius, equipaments cívics i culturals, s’haurà de valorar la possibilitat de realitzar torns, de dividir l’espai per sectors i aplicar mesures de neteja i desinfecció entre torns d’ús.
 • Durant el desplaçament del grup caldrà mantenir les distàncies interpersonals i fer ús de la mascareta, així com practicar la higiene de mans tot just abans d’accedir a la instal·lació on es realitza l’activitat.
 • A les excursions no es beurà directament de les fonts i cada participant portarà la seva pròpia cantimplora.
 • Per l’esmorzar i també en excursions caldrà evitar que infants i adolescents comparteixin el menjar i utensilis (coberts, cantimplores…) que seran d’ús individual o d’un sol ús fets amb materials sostenibles pel medi ambient.
 • Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat. Per això, l’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys. No es pot menjar ni beure durant el trajecte. S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior amb solució hidroalcohòlica.
 • A l’acampada, en una instal·lació municipal, cal marcar al terra el lloc on es col·locaran les màrfegues, de manera que es pugui dormir amb la separació recomanada entre el cap de cada infant o jove. L’espai ha de garantir el mínim de m2 per participant, per mantenir el distanciament físic.