Projecte d’acollida de famílies nouvingudes als centres educatius

Tenint en compte els processos migratoris els quals es fan referència en la introducció i descripció del “Projecte d’Acollida de Famílies Immigrades en la Comunitat Educativa”, prenem com a prioritari el fet i la constància que moltes famílies nouvingudes desconeixen quin és el funcionament i organització del sistema educatiu que afecta els seus fills/es, així com l’entorn sociocomunitari de la nova societat d’acollida.

Amb tot això, veiem clarament la NECESSITAT d’incidir, com a entitat, en la realització d’un subprojecte que inverteixi i posi èmfasi en la figura del Mentor/a com a subjecte referent de les famílies nouvingudes, per tal de donar-los suport i orientar-les en el trànsit i familiarització dels aspectes quotidians de l’escola i l’entorn més pròxim.

Aquest subprojecte que anomenem “Mares i pares mentores de famílies immigrades nouvingudes a les nostres escoles” reforçaria i formaria part d’un projecte d’origen, l’anomenat anteriorment (Projecte d’acollida de famílies immigrades nouvingudes en la comunitat educativa), i es portaria a terme a partir de la metodologia i valors de la MENTORIA SOCIAL com a eina d’intervenció en la comunitat educativa.

Definició dels objectius:

Definim com a objectius aquells aspectes i necessitats que pretenem treballar per poder-los

millorar i assolir, a través de la Mentoria Social i de la nova figura del Mentor i per tal de “normalitzar” la situació de les persones mentorades, com a mínim, en els àmbits de la comunitat educativa i del seu entorn més proper.

Classifiquem aquests objectius en objectius generals i objectius específics.

projecte2