Membre del Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana

Cens entitats de foment de la llengua catalana

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions  indicals i empresarials, col·legis professionals i altres  corporacions de dret públic que duen a terme activitats per  fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització  d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets. Així ho preveu l’Ordre CLT 59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089 de 16 de març), del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana ha assolit el 2018 la xifra de 214 entitats, un 8% més que el 2017. Creat l’any 2002, el Cens incorpora enguany 23 entitats més. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el 17 de juliol la Resolució amb les entitats que en formen part.

 

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana agrupa fundacions i associacions d’àmbits diversos de tots el territoris de parla catalana que impulsen activitats per
promoure actituds positives envers el català o per incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.
Poden formar-ne part les entitats que preveuen en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana o les que duen a terme activitats per impulsar-ne l’ús.

 

 

Les donacions a favor de fundacions o associacions que hi figuren desgraven en l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

Les entitats que integren el Cens (163 associacions i 51 fundacions) tenen una acció transversal que inclou àmbits d’actuació ben diversos: 117 treballen en l’àmbit cultural; 31 en l’àmbit empresarial, laboral i professional; 19 en l’àmbit del foment de la llengua; 19 en l’àmbit de joves, lleure i esport; 18 en integració social, i 10 en ciència i tecnologia.