Descripció

La Ballaruga (Associació Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure), neix com a associació al municipi del Vendrell l’any 2005, per la necessitat de reagrupament entre totes les AMPA de les escoles i instituts en un moment de fort creixement demogràfic i un alt percentatge de població migrada. Ho fa, per tal de cobrir les demandes específiques de totes les famílies, sense excepció, i posar en comú l’esforç de treball en el camp del lleure educatiu, en les activitats extraescolars i en els projectes d’intervenció socioeducativa de l’entitat, tenint sempre com a objectius principals el respecte per la diversitat, les llibertats individuals, l’acollida dels nouvinguts i la inclusió social.


Entitats que formen part de La Ballaruga:


AMPA ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ – AMPA ESCOLA ÀNGELS GARRIGA
AMPA ESCOLA ELS SECALLETS – AMPA ESCOLA PAU CASALS
AMPA ESCOLA PLA DE MAR – AMPA ESCOLA SAGRAT COR
AMPA ESCOLA INSTITUT ÀNGEL DE TOBIES – AMPA INSTITUT ANDREU NIN
AFA INSTITUT BAIX PENEDÈS- AMPA INSTITUT MEDITERRÀNIA – AMPA CEE GARBÍ
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Una experiència educativa, lúdica i generadora de complicitats 

Inicis de La Ballaruga:

El Grup d’entitats El Vendrell Educació i Lleure, colla La Ballaruga, comença a prendre forma el gener del 2003 quan un grup de mares i pares de les diferents associacions de pares i mares del municipi fan una demanda a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament per tal que els ajudi a coordinar les activitats de lleure socials, culturals i lúdiques de les diferents escoles, ja que les associacions tenien moltes dificultats per poder-les tirar endavant a cada escola.

 

L’ objectiu comú va ser impulsar una iniciativa que es dediqués a l’educació en el temps lliure de nens i nenes, on aquests poguessin gaudir del temps de lleure més enllà de l’escola d’una forma positiva i enriquidora. Tot això, alhora que s’enfortia el teixit associatiu del la vila i la posició de les AMPA, tant davant dels seus socis a l’escola, com pel seu funcionament col·lectiu. Es situaria, doncs, en el temps immediatament anterior o posterior a l’horari lectiu i la vocació de l’entitat era cobrir un àmbit al que, fins al moment, les altres iniciatives de lleure educatiu de la vila no hi havien donat resposta. A més, volíem que formés part del projecte educatiu global de la vila i col·laborés en la vertebració del territori; s’identifiqués amb un territori, la vila del Vendrell i barris marítims; no depengués exclusivament de fons públics i és desenvolupés, creixés, a mesura que avancés el projecte.

 

A partir de març de 2004 ja es va poder donar una major estructura a l’entitat. Es va fer una selecció de personal a nivell del Vendrell i comarca per a escollir l’equip professional que conduís l’entitat; es va passar una “macro” enquesta a les famílies i als seus fills i filles per a què poguessin opinar sobre la tipologia d’activitats a fer i participar amb l’elecció del nom i el logotip de l’entitat; es va fer un buidatge de les enquestes i preparar el que seria el primer curs d’activitats i es van fer tot un seguit d’accions de difusió. El setembre del 2004 es va iniciar el projecte a totes les escoles públiques del municipi.

Missió:

Oferir respostes adequades a necessitats socioeducatives detectades, relatives als infants i joves i les seves famílies dels centres escolars del municipi, d’una forma equitativa, generant complicitats i treball en xarxa entre els diferents agents educatius fomentant una pedagogia dels valors i conciliant els espais familiars i escolars.

Visió:

Esdevenir un referent de la comunitat socioeducativa del Vendrell i comarca, tant  en l’àmbit de les AMPA, com en el la infància i família, donant resposta a les demandes i necessitats dels agents implicats en l’educació dels fills.

 

Objectius generals i específics de l’entitat:

Per una banda, volem proporcionar a les AMPA una estructura estable que els doni suport i els permeti coordinar-se amb la voluntat de promoure una millor educació per als infants escolaritzats en els centres educatius. Aquesta estructura ha de permetre:

 • Sensibilitzar els diferents actors educatius i treballar plegats per fer una comunitat educativa més forta i cohesionada.
 • Afavorir les famílies, ampa i centres educatius a través d’accions que els donin eines per millorar les seves capacitats individuals i col·lectives, i els empoderi per tal de lluitar per una educació de qualitat.
 • Potenciar la dimensió solidària a través de les persones voluntàries que vulguin participar del projecte de La Ballaruga com a agents transformadors del canvi social.
 • Donar suport i assistència als membres de l’Associació i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència l’educació dels infants matriculats als centres del Vendrell.
 • Promoure la participació de totes les famílies en els centres.
 • Facilitar la col·laboració dels centres en els àmbits social, ambiental, físicoesportives, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • Donar suport a les AMPA en els diferents funcions que li són assignades els seus estatuts o la normativa de l’Administració Educativa.

El Grup d’entitats El Vendrell Educació i Lleure, colla La Ballaruga, comença a prendre forma el gener del 2003 quan un grup de mares i pares de les diferents associacions de pares i mares del municipi fan una demanda a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament per tal que els ajudi a coordinar les activitats de lleure socials, culturals i lúdiques de les diferents escoles, ja que les associacions tenien moltes dificultats per poder-les tirar endavant a cada escola.

 

L’ objectiu comú va ser impulsar una iniciativa que es dediqués a l’educació en el temps lliure de nens i nenes, on aquests poguessin gaudir del temps de lleure més enllà de l’escola d’una forma positiva i enriquidora. Tot això, alhora que s’enfortia el teixit associatiu del la vila i la posició de les AMPA, tant davant dels seus socis a l’escola, com pel seu funcionament col·lectiu. Es situaria, doncs, en el temps immediatament anterior o posterior a l’horari lectiu i la vocació de l’entitat era cobrir un àmbit al que, fins al moment, les altres iniciatives de lleure educatiu de la vila no hi havien donat resposta. A més, volíem que formés part del projecte educatiu global de la vila i col·laborés en la vertebració del territori; s’identifiqués amb un territori, la vila del Vendrell i barris marítims; no depengués exclusivament de fons públics i és desenvolupés, creixés, a mesura que avancés el projecte.

 

A partir de març de 2004 ja es va poder donar una major estructura a l’entitat. Es va fer una selecció de personal a nivell del Vendrell i comarca per a escollir l’equip professional que conduís l’entitat; es va passar una “macro” enquesta a les famílies i als seus fills i filles per a què poguessin opinar sobre la tipologia d’activitats a fer i participar amb l’elecció del nom i el logotip de l’entitat; es va fer un buidatge de les enquestes i preparar el que seria el primer curs d’activitats i es van fer tot un seguit d’accions de difusió. El setembre del 2004 es va iniciar el projecte a totes les escoles públiques del municipi.

 

Missió:

Oferir respostes adequades a necessitats socioeducatives detectades, relatives als infants i joves i les seves famílies dels centres escolars del municipi, d’una forma equitativa, generant complicitats i treball en xarxa entre els diferents agents educatius fomentant una pedagogia dels valors i conciliant els espais familiars i escolars.

 

Visió:

Esdevenir un referent de la comunitat socioeducativa del Vendrell i comarca, tant  en l’àmbit de les AMPA, com en el la infància i família, donant resposta a les demandes i necessitats dels agents implicats en l’educació dels fills.

 

Objectius generals i específics de l’entitat:

Per una banda, volem proporcionar a les AMPA una estructura estable que els doni suport i els permeti coordinar-se amb la voluntat de promoure una millor educació per als infants escolaritzats en els centres educatius. Aquesta estructura ha de permetre:

 • Sensibilitzar els diferents actors educatius i treballar plegats per fer una comunitat educativa més forta i cohesionada.
 • Afavorir les famílies, ampa i centres educatius a través d’accions que els donin eines per millorar les seves capacitats individuals i col·lectives, i els empoderi per tal de lluitar per una educació de qualitat.
 • Potenciar la dimensió solidària a través de les persones voluntàries que vulguin participar del projecte de La Ballaruga com a agents transformadors del canvi social.
 • Donar suport i assistència als membres de l’Associació i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència l’educació dels infants matriculats als centres del Vendrell.
 • Promoure la participació de totes les famílies en els centres.
 • Facilitar la col·laboració dels centres en els àmbits social, ambiental, físicoesportives, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • Donar suport a les AMPA en els diferents funcions que li són assignades els seus estatuts o la normativa de l’Administració Educativa.
 • Per l’altra volem donarla millor resposta possible a les necessitats educatives i socials en la comunitat educativa, barri, o territori concret que es necessiti: 
 • Des del teixit associatiu
 • Donant prioritat als àmbits educatiu, social i cultural
 • Dins dels principis del lleure educatiu i “bevent” de la tradició catalana de l’activitat d’esplai. 
 • Generant complicitats i treball en xarxa entre els agents educatius, socials i culturals
 • Desenvolupant un projecte que perduri i creixi amb el temps i arrelat al territori, construït sobre un acord sòlid i estable entre les partir implicades

  I tot això,  

 • Amb un equip de professionals qualificat i amb formació permanent assegurada
 • Amb respecte rigorós a la legislació vigent i a les orientacions que en aquest sentit s’hagin de tenir en compte
 • Amb un projecte pedagògic consensuat per totes les parts
 • Amb capacitat de gestió i transparència

Principis generals de l’entitat

Qualitat: És necessari que aquestes activitats i serveis, en la mesura en què cada vegada més requereixen més coneixements i preparació específiques, es realitzin de manera professionalitzada, amb la màxima competència, garantint la seguretat i protecció dels infants, i amb una avaluació permanent.

Coresponsabilitat: Volem que tots els agents de la comunitat educativa: mestres, famílies, administració local, esplais i associacions, assumeixin la coresponsabilitat de l’educació. Les famílies han d’implicar-se fortament en l’ocupació del temps lliure dels infants i adolescents, no delegant en l’escola o l’institut la resolució d’aquest espai educatiu.

Equitat: Subratllem el caràcter obert, divers i no discriminatori que haurien de tenir les solucions als nous reptes educatius i per tant, creiem que no haurien de ser objecte de negoci o d’exclusió per raons econòmiques. Les entitats sense ànim de lucre i de servei públic són les més indicades per desenvolupar aquestes activitats.

Innovació: Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomentant l’anàlisi permanent de necessitats.

Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb respon­sabilitat i total transparència cap a la societat.

 

QUI SOM – COM ENS ORGANITZEM 

Membres De la Junta directiva de l’entitat:

 • Regidor d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell : President
 • Un representant de cada associació de mares i pares de les escoles públiques, una representant de l’associació Trèvol que tenen les funcions de vice-president, secretari, tresorer i vocals.
 • La junta directiva es renova cada dos anys

 

Entitats i Institucions Implicades:

 • Associació de Mares i Pares de l’escola Àngel Guimerà
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Àngels Garriga
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Pau Casals
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Els Secallets de Coma-ruga
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Pla de Mar de Coma-ruga
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Teresina Martorell
 • Associació de Mares i Pares del l’Institut Baix Penedès
 • Associació de Mares i Pares del l’Institut Mediterrània
 • Àrea d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell

 

 • Entitat adherida a la Federació Catalana de l’Esplai, al Projecte Educatiu de Ciutat, al Pla Educatiu d’Entorn, al Pla Local de Joventut

Col·laboren:

Ajuntament del Vendrell

Generalitat de Catalunya – Benestar i Família, Joventut –

Autocars Penedès

Impremta Ramón

 

 

Òrgans de govern:

 

Junta Directiva: Les entitats que formen part de la Junta Directiva, en nom de l’associació i de forma voluntària, fa els tràmits que es requereixen pel bon funcionament d’aquesta, realitza les contractacions oportunes, controla el pressupost i vetlla per donar resposta als interessos de les entitats associades i dels que representen. Aquesta Junta delega els temes de gestió tècnica i pedagògica en un equip directiu, el qual s’encarrega del desenvolupament del projecte i de l’equip educatiu.

No obstant això, quan es creu necessari es creen Comissions de Treball Mixtes formades per l’equip directiu i membres de la Junta per tal de tirar endavant propostes concretes. 

És important mantenir un bon nivell de relació i cooperació entre els diferents membres de la Junta, i també amb l’equip directiu i educatiu de La Ballaruga; amb aquest motiu cada trimestre organitzem una activitat que fomenta el coneixement i la cohesió del grup.

La Junta Directiva es reuneix un cop al mes i s’exposen tots els temes pendents per tractar. La reunió i l’ordre del dia la porta la directora de l’entitat però les actuacions i les decisions finals les pren la Junta Directiva

 

 

Equip directiu: es reuneix setmanalment treballant en equip de forma coordinada i col·laborativa.

 

La coordinadora de l’entitat és l’encarregada de dissenyar i planificar tota la estructura general de l’entitat (projectes pedagògics, projectes educatius, disseny i seguiment d’activitats, relacions amb les Ampes i les escoles, relacions institucionals, donar a conèixer el projecte a d’altres institucions; – Generalitat , Diputació, Aula Media…- , recursos humans, recursos materials…

 

Coordinadora pedagògica: és la responsable d’impulsar el projecte educatiu anual de l’entitat, conjuntament amb la directora, així com l’equip monitors/es i els seus projectes educatius concrets.  Coordina també les activitats extraescolars, acollides, casals, ludoteques, etc.,

Coordinadora tècnica: és la responsable de tota la gestió administrativa de l’entitat (contractació del personal, gestió laboral, comptabilitat, gestió fiscal, etc.).  A més és la responsable de l’atenció als usuaris, inscripcions, control d’ingressos, domiciliacions, etc.

Monitors/es generalistes o especialistes: per les activitats fan la seva tasca de manera individual, als centres de treball assignats. No obstant, el projecte especialitzat està coordinat entre les diferents especialistes del mateix àmbit, que es reuneixen mensualment, per planificar i valorar la programació. Aquesta coordinació permet que les diferents activitats d’un mateix àmbit, tot i que es facin en llocs i infants diferents, tingui una mateixa base i sorgeixi d’un mateix projecte amb els objectius generals unificats.

Tanmateix, un cop al trimestre fem una reunió general de tot l’equip educatiu en la qual es valora el funcionament de les activitats, es preparen activitats puntuals, etc.

 

Reconeixements:

L’entitat, tot i tenir una trajectòria curta pel que fa a la seva creació, les persones que la dirigeixen tenen una llarga trajectòria professional en el món de l’educació formal i no formal, d’educació en el lleure. Això ens ho avalen els diferents premis obtinguts i la participació en diferents xerrades i congressos, com a entitat de referència en el món de l’educació en el lleure i entitat pionera en la seva constitució i organització.

 • XXIII Premi Serra i Moret per a obres de civisme, departament de Benestar i Família pel projecte “Coneguem les nostres festes populars”. Barcelona, Abril del 2005.
 • Finalistes al Premi de la Fapaes a nivell nacional d’experiències d’innovació educativa. Projecte El Vendrell Educació i Lleure. Barcelona,  Maig 2005
 • 2n premi Innovació educativa Josep Pallach. Ajuntament de Figueres. Projecte El Vendrell Educació i Lleure. Figueres, Gener del 2006
 • Beca del Centre d’Aprenentatge i Servei de Barcelona al projecte “Racons del Vendrell” a un projecte d’innovació educativa. Barcelona, Gener del 2008
 • IV Premis d’Educació en el Lleure, Fundació Lluís Carulla pel projecte “Indrets de Catalunya, El Vendrell”. Barcelona, Febrer del 2008.
 • Fundació Caixa Tarragona. Tu Ajudes. Presentació del projecte de l’entitat. Curs 2008.
 • XXV Premi Serra i Moret per a unitats didàctiques d’acció cívica. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Cívica. Abril del 2008
 • 35è premis Obra Social Caixa Sabadell per a projectes d’educació en el lleure al projecte global de l’entitat. Octubre del 2008
 • 36è premis Obra Social Caixa Sabadell per a projectes d’educació en el lleure al projecte global de l’entitat. Novembre del 2009
 • Beca Educar Menjant Fundació Jaume Casademont per a projectes que promoguin els valors d’una alimentació saludable en el marc d’una gastronomia que és entesa com a cultura . Maig del 2015

Pel que fa a participacions en congressos i seminaris, cal esmentar: Conferències organitzades per L’ICE de la UB (L’educació més enllà de l’horari lectiu); Participació en diversos actes i jornades de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona; Seminari de 4 hores a Aula Mèdia (Barcelona,  Pati Manning, juliol del 2006 per explicar el projecte El Vendrell Educació i Lleure i el Programa El Pati de la Tele); Ponència de 2 hores a Aula Mèdia per explicar el programa de Televisió El Pati de la Tele, Centre Cívic de la Sagrada Família, juliol del 2006; Ponència de 3 hores Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona dins els Seminaris de Formació Continuada, per explicar el projecte El Vendrell Educació i Lleure i el programa de televisió El Pati de la Tele. Febrer del 2007; Ponències en diverses formacions impulsades per la Fundació Catalana de l’Esplai; Publicació de l’experiència del Pati de la Tele a la web del Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei (Fundació Jaume Bofill); Ponència en les jornades de l’Educació Fora escola (el treball en xarxa) en els entorns d’Artés i Moià (Diputació de Barcelona); Trucades informatives per conèixer el projecte des dels Ajuntaments de Manresa, Reus, Masquefa i Badalona; Articles sobre l’entitat i el projecte a revistes com “Cuadernos de pedagogia” i “Aula” de l’editorial Graó; Publicació del projecte “Indrets de Catalunya, El Vendrell” a la web del Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei (Fundació Jaume Bofill).

 

PROJECTE EDUCATIU

                            Eduquem més enllà de l’horari lectiu

     

 

El projecte educatiu de la Ballaruga articula una proposta que contribueix a construir un nou equilibri en la vida dels infants, un model de serveis i activitats educatives que entomi els reptes bàsics en l’espai fora l’horari lectiu.

 

Objectius generals del projecte educatiu:

La finalitat principal és educar en el temps de lleure, potenciant les pròpies possibilitats i recursos personals. Contribuir a la formació integral dels infants i joves.

–       Integrar plenament en el projecte educatiu de les escoles participants.

–       Estar arrelat en l’entorn i en el context propi de la realitat sociocultural de l’infant.

–       Potenciar els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat.

–       Donar formació integral per a poder incidir positivament en el respecte a l’entorn.

–       Transmetre una autèntica educació integral que afavoreixi l’autoestima dels infants per aconseguir el màxim desenvolupament de totes les capacitats

–       Afavorir la creativitat i la capacitat expressiva-comunicativa dels infants que els permeti desenvolupar-se com a persones capaces de conviure en societat i així, poder millorar i impulsar la seva transformació.

–       Respectar i atendre les diversitats socioculturals de tota mena, així com els ritmes evolutius i de capacitats de cada nen nena intentant donar respostes a cada cas.

–       Fomentar totes les activitats orientades a treballar per la Pau, solidaritat entre tots i el respecte per l’entorn que ens envolta.

–    Programar activitats complementàries del currículum escolar sobretot en el camp artístic i de reforç educatiu, amb la sinèrgia dels centres educatius, per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat.

 

Metodologia:

Educar en el temps lliure vol dir intervenir com a educadors i educadores en aquest espai de temps, el tercer espai en la vida de l’infant, però amb la voluntat que els aprenentatges, les adquisicions, transcendeixin els altres espais de la seva vida.

Educar en el temps lliure és intervenir de forma global en el procés de formació integral de la personalitat dels infants i dels joves durant aquest espai de temps: sent al costat dels infants, com a adults, acompanyant-los i ajudant-los en el seu itinerari cap a la maduresa; estant a favor dels infants, afavorint la vivència d’experiències, els contactes humans i els aprenentatges; estant al servei dels infants, prenent el paper d’un mitjà, d’un instrument educatiu, en la construcció d’una història de la qual els protagonistes són ells.

Les línies educatives que caracteritzen la nostra actuació es basen en el concepte d’educació integral basat en vuit eixos clau:

Educació:

 • Integral
 • Per a la identitat cultural
 • Per a la interculturalitat i la solidaritat
 • Per a la participació i la democràcia
 • Ambiental
 • No sexista
 • Integradora de marginacions i disminucions
 • Intergeneracional

A partir d’aquest marc educatiu, les estratègies que ens plantegem desenvolupar per tal d’assolir els objectius que ens proposem són:

 1. En relació a les activitats.
 2. En relació al grup d’infants i les seves famílies.
 3. En relació a l’equip educatiu
 4. En relació amb l’entorn

Objectius específics de les activitats extraescolars

D’àmbit pedagògic.

Metodològics

 

 • Aconseguir un aprenentatge actiu i adaptat a les noves tecnologies, basat en l’observació, les capacitats dels nens i nenes i el raonament.
 • Partir de les experiències prèvies dels nens i nenes i, tenint en compte les característiques de cadascú ajudar-los i motivar-los a superar els nous aprenentatges i els nous reptes del dia a dia.
 • Emprar tots els llenguatges de què disposem les persones per comunicar-nos: oral, escrit, visual i plàstic, corporal, musical i matemàtic…
 • Potenciar l’adquisició d’aprenentatges que siguin significatius i funcionals.
 • Fomentar l’aprenentatge a través d’experiències, situacions i materials variats.
 • Potenciar la progressió i la continuïtat dels aprenentatges d’una manera coordinada.
 • Fomentar la innovació educativa a través de programes renovadors dins l’àmbit extra-escolar.

 

Referents als continguts

Procediments

 

 • Ajudar els nens i nenes a desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals i desplegar totes les potencialitats positives de la seva personalitat.
 • Afavorir l’adquisició dels instruments de comunicació en totes les seves vessants fent que participi activitat en la vida dels grups de treball i de l’esplai
 • Ajudar els nens i nenes perquè cada vegada de manera més autònoma aprenguin a aprendre i a gaudir del temps de lleure com un espai més dins l’àmbit educatiu.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

 • Possibilitar als nens i nenes el coneixement d’ells mateixos i de l’entorn més immediat: social, natural, cultural i cívic, i dels instruments i mitjans que necessiten per a relacionar-se i comunicar-se
 • Ajudar-los a comprendre un món cada vegada més interdependent i els canvis socials, tecnològics, culturals…que s’hi produeixen.

Actituds, valors i normes

 • Potenciar un ambient de respecte, diàleg i col·laboració que ajudi a desenvolupar activament els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat, tolerància…
 • Fomentar la creativitat i facilitar als nens i nenes que puguin manifestar la seva identitat i les seves pròpies opcions.
 • Crear un ambient adequat a l’activitat perquè la valori, l’estimi i es senti estimat.
 • Afavorir que les diferències per raó de sexe, cultura, ètnia, religió, costums… siguin font d’enriquiment, desenvolupant les possibilitats de formació integral de les persones.
 • Respectar i valorar la diversitat de tots els membres que formen part del projecte educatiu.
 • Crear un clima de treball i convivència en el qual, amb llibertat s’aconsegueixi una responsabilitat i compromís mutu per a respectar i garantir els drets de tots.
 • Fomentar en tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat, la participació, la cooperació i la satisfacció per la feina ben feta.

 

 

 

 

Metodologia

De l’equip de treball

La base de la nostra feina és el treball en equip; al principi de curs ens reunim l’equip directiu amb l’equip de monitors.  Des de l’equip directiu fem una proposta de projecte pedagògic per a tot el curs escolar, que de vegades és el mateix que el de la Fundació Catalana de l’Esplai.  Sota el paraigües d’aquest projecte es confeccionaran la resta de projectes de les activitats extraescolars, que l’hauran de tenir en compte en la mesura de les possibilitats de cada activitat.  A partir d’aquí, confeccionem el projecte de cadascuna de les activitats juntament amb l’equip de monitors, el qual a la vegada adaptarà a cada grup d’infants donat que cada grup és diferent.

Els monitors es preparen les activitats de diari de forma individual o grupal, en funció de les necessitats. 

L’equip directiu i educatiu sencer es reuneix un cop al trimestre, i els equips per especialitats es reuneixen mensualment.  Els objectius d’aquestes reunions són:

 • Compartir experiències, bones pràctiques i recursos
 • Acordar diferents possibilitats tècniques, pedagògiques i metodològiques, per tal de treballar tots de la mateixa manera
 • Consensuar la planificació pedagògica trimestral
 • Col·laborar en la planificació de les activitats de l’entitat
 • Valorar el funcionament de l’entitat en general, de l’activitat en general i dels grups en concret.

De la relació amb les famílies

Els monitors parlen amb les famílies a les entrades o sortides de l’activitat per tal de fer un seguiment diari dels infants i donar les pautes necessàries, si és el cas. 

 

Des de l’oficina posem a disposició de totes les famílies les eines necessàries perquè es puguin comunicar amb nosaltres amb diferents modalitats, per tal de donar al màxim una resposta i facilitats de comunicació.

 

En acabar el primer trimestre fem una jornada de portes obertes,  a les que convidem les famílies a venir amb l’objectiu que participin de les activitats, comparteixin un temps amb els seus fills i les altres famílies, i es coneguin millor amb l’equip educatiu.  En acabar el curs, es fa una “actuació” per demostrar els continguts apresos i/o una activitat conjunta pares i fills relacionada amb l’activitat en concret.

 

Al final de cada trimestre fem arribar a les famílies un petit informe on es descriu l’evolució de l’infant pel que fa als continguts apresos, als hàbits adquirits i a la socialització envers el seu grup de companys i el monitor responsable.

 

A final de curs fem una enquesta als pares i mares per tal de tenir una orientació del nivell de satisfacció de les activitats, i recollir queixes o suggeriments per tal de millorar cada any les activitats.

 

 

 

 

Pel que fa a la metodologia de treball en relació al grup de nois i noies i les seves famílies, les seves principals característiques són:

 

 • El treball en grup: Tot el procés educatiu de l’infant s’orienta inicialment cap a la seva socialització. Considerem al grup com un espai natural de desenvolupament, i per això esdevé un dels eixos bàsics de la nostra acció educativa.
 • Seguiment individual: Es realitza un seguiment psicopedagògic individual de cada infant, concretat en projectes educatius individualitzats (PEI), en coordinació amb els equips de serveis socials. Ens plantegem objectius concrets i assolibles, on cada infant sàpiga què s’espera del seu comportament. Pensem que és una manera d’afavorir la seva responsabilitat i l’autonomia.
 • Tutories: Ens plantegem desenvolupar i seguir amb els processos d’atenció personalitzada amb els infants que presentin problemàtiques greus. Ho concretem en un procés tutorial, a partir del projecte educatiu individualitzat, que ens permet fer un seguiment acurat de cada infant.
 • Vida quotidiana i activitats.- Les activitats que realitzem es planifiquen en funció dels objectius generals. L’equip d’educadors té la responsabilitat de generar les condicions idònies per al treball en un clima que transmeti valors i l’exercici de les habilitats democràtiques. El nostre quotidià té presents els horaris, el funcionament d’activitats, distribució de responsabilitats entre el grup d’infants a fi que assumeixin responsabilitats i millorin la seva autonomia, la relació educativa (càlida, propera, que inspiri confiança), que s’estableix amb els educadors, l’ambient general i les normes de convivència.
 • La família i la perspectiva de gènere: Tan important com el treball amb els infants és el treball amb les seves famílies. La família és el primer àmbit de socialització de l’infant. Per això, busquem les vies necessàries per a la seva implicació en el procés educatiu del seu/s fill/s mitjançant: espais de formació, assessorament i orientació, activitats extraordinàries lúdiques adreçades a famílies i fills/es, etc. A més a més, conscients que les dinàmiques actuals ens enfronten a situacions de conflicte on la perspectiva de gènere està directament involucrada, cercarem estratègies específiques per al treball amb les dones que tenen cura dels nois/es.: mares, àvies, i altres familiars

 

 

En relació a l’equip educatiu:

 

 • El treball en equip i la funció mediadora: L’equip d’educadors/es és qui gestiona els recursos i organitza els mitjans educatius i la vida quotidiana. També vetlla pel procés de desenvolupament i pel progrés de cada infant i la seva integració en el grup i en el medi. Per fer-ho treballem en equip plantejant criteris comuns, coordinació, comunicació interna i planificació conjunta. Els educadors/es assumeixen un paper d’enllaç entre els infants i el seu entorn, facilitant la mediació entre les diferents parts.
 • L’avaluació: Per a nosaltres l’avaluació és una part molt important de la tasca educativa. Dissenyem un sistema d’avaluació que contempla l’anàlisi a nivell individual dels infants, a nivell grupal i també de la planificació i execució que hem realitzat.
 • El treball en xarxa: Treballem pel contacte sistemàtic i coordinació amb la xarxa social i educativa de cada barri i municipi.