La Ballaruga (Associació Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure), neix com a associació al municipi del Vendrell l’any 2005, per la necessitat de reagrupament entre totes les AMPA de les escoles i instituts en un moment de fort creixement demogràfic i un alt percentatge de població migrada. Ho fa, per tal de cobrir les demandes específiques de totes les famílies, sense excepció, i posar en comú l’esforç de treball en el camp del lleure educatiu, en les activitats extraescolars i en els projectes d’intervenció socioeducativa de l’entitat, tenint sempre com a objectius principals el respecte per la diversitat, les llibertats individuals, l’acollida dels nouvinguts i la inclusió social.


Entitats que formen part de La Ballaruga:


AMPA ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ – AMPA ESCOLA ÀNGELS GARRIGA
AMPA ESCOLA ELS SECALLETS – AMPA ESCOLA PAU CASALS
AMPA ESCOLA PLA DE MAR – AMPA ESCOLA SAGRAT COR
AMPA ESCOLA INSTITUT ÀNGEL DE TOBIES – AMPA INSTITUT ANDREU NIN
AFA INSTITUT BAIX PENEDÈS- AMPA INSTITUT MEDITERRÀNIA – AMPA CEE GARBÍ
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Una experiència educativa, lúdica i generadora de complicitats 

Inicis de La Ballaruga:

El Grup d’entitats El Vendrell Educació i Lleure, colla La Ballaruga, comença a prendre forma el gener del 2003 quan un grup de mares i pares de les diferents associacions de pares i mares del municipi fan una demanda a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament per tal que els ajudi a coordinar les activitats de lleure socials, culturals i lúdiques de les diferents escoles, ja que les associacions tenien moltes dificultats per poder-les tirar endavant a cada escola.

 

L’ objectiu comú va ser impulsar una iniciativa que es dediqués a l’educació en el temps lliure de nens i nenes, on aquests poguessin gaudir del temps de lleure més enllà de l’escola d’una forma positiva i enriquidora. Tot això, alhora que s’enfortia el teixit associatiu del la vila i la posició de les AMPA, tant davant dels seus socis a l’escola, com pel seu funcionament col·lectiu. Es situaria, doncs, en el temps immediatament anterior o posterior a l’horari lectiu i la vocació de l’entitat era cobrir un àmbit al que, fins al moment, les altres iniciatives de lleure educatiu de la vila no hi havien donat resposta. A més, volíem que formés part del projecte educatiu global de la vila i col·laborés en la vertebració del territori; s’identifiqués amb un territori, la vila del Vendrell i barris marítims; no depengués exclusivament de fons públics i és desenvolupés, creixés, a mesura que avancés el projecte.

 

A partir de març de 2004 ja es va poder donar una major estructura a l’entitat. Es va fer una selecció de personal a nivell del Vendrell i comarca per a escollir l’equip professional que conduís l’entitat; es va passar una “macro” enquesta a les famílies i als seus fills i filles per a què poguessin opinar sobre la tipologia d’activitats a fer i participar amb l’elecció del nom i el logotip de l’entitat; es va fer un buidatge de les enquestes i preparar el que seria el primer curs d’activitats i es van fer tot un seguit d’accions de difusió. El setembre del 2004 es va iniciar el projecte a totes les escoles públiques del municipi.

Entitat adherida a la Federació Catalana de l’Esplai, al Projecte Educatiu de Ciutat, al Pla Educatiu d’Entorn, al Pla Local de Joventut.

 

Objectius generals i específics de l’entitat:

Per una banda, volem proporcionar a les AMPA una estructura estable que els doni suport i els permeti coordinar-se amb la voluntat de promoure una millor educació per als infants escolaritzats en els centres educatius. Aquesta estructura ha de permetre:

 • Sensibilitzar els diferents actors educatius i treballar plegats per fer una comunitat educativa més forta i cohesionada.
 • Afavorir les famílies, ampa i centres educatius a través d’accions que els donin eines per millorar les seves capacitats individuals i col·lectives, i els empoderi per tal de lluitar per una educació de qualitat.
 • Potenciar la dimensió solidària a través de les persones voluntàries que vulguin participar del projecte de La Ballaruga com a agents transformadors del canvi social.
 • Donar suport i assistència als membres de l’Associació i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència l’educació dels infants matriculats als centres del Vendrell.
 • Promoure la participació de totes les famílies en els centres.
 • Facilitar la col·laboració dels centres en els àmbits social, ambiental, físicoesportives, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • Donar suport a les AMPA en els diferents funcions que li són assignades els seus estatuts o la normativa de l’Administració Educativa.
 

Per l’altra volem donarla millor resposta possible a les necessitats educatives i socials en la comunitat educativa, barri, o territori concret que es necessiti: 

 • Des del teixit associatiu
 • Donant prioritat als àmbits educatiu, social i cultural
 • Dins dels principis del lleure educatiu i “bevent” de la tradició catalana de l’activitat d’esplai. 
 • Generant complicitats i treball en xarxa entre els agents educatius, socials i culturals
 • Desenvolupant un projecte que perduri i creixi amb el temps i arrelat al territori, construït sobre un acord sòlid i estable entre les partir implicades. I tot això: 
 1. Amb un equip de professionals qualificat i amb formació permanent assegurada
 2. Amb respecte rigorós a la legislació vigent i a les orientacions que en aquest sentit s’hagin de tenir en compte
 3. Amb un projecte pedagògic consensuat per totes les parts
 4. Amb capacitat de gestió i transparència

Principis generals de l’entitat

Qualitat: És necessari que aquestes activitats i serveis, en la mesura en què cada vegada més requereixen més coneixements i preparació específiques, es realitzin de manera professionalitzada, amb la màxima competència, garantint la seguretat i protecció dels infants, i amb una avaluació permanent.

Coresponsabilitat: Volem que tots els agents de la comunitat educativa: mestres, famílies, administració local, esplais i associacions, assumeixin la coresponsabilitat de l’educació. Les famílies han d’implicar-se fortament en l’ocupació del temps lliure dels infants i adolescents, no delegant en l’escola o l’institut la resolució d’aquest espai educatiu.

Equitat: Subratllem el caràcter obert, divers i no discriminatori que haurien de tenir les solucions als nous reptes educatius i per tant, creiem que no haurien de ser objecte de negoci o d’exclusió per raons econòmiques. Les entitats sense ànim de lucre i de servei públic són les més indicades per desenvolupar aquestes activitats.

Innovació: Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomentant l’anàlisi permanent de necessitats.

Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb respon­sabilitat i total transparència cap a la societat.

 

COM ENS ORGANITZEM?

Membres De la Junta directiva de l’entitat:

 • Equip directiu de l’entitat
 • Un representant de cada associació de mares i pares de les escoles públiques, una representant de l’associació Trèvol que tenen les funcions de vice-president, secretari, tresorer i vocals.
 • La junta directiva es renova cada dos anys

 

Entitats i Institucions Implicades:

 • Associació de Mares i Pares de l’escola Àngel Guimerà
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Àngels Garriga
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Pau Casals
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Els Secallets de Coma-ruga
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Pla de Mar de Coma-ruga
 • Associació de Mares i Pares de l’escola Teresina Martorell
 • Associació de Mares i Pares del l’Institut Baix Penedès
 • Associació de Mares i Pares del l’Institut Mediterrània
 • Àrea d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell
El motor de l’entitat:

Equip directiu: es reuneix setmanalment treballant en equip de forma coordinada i col·laborativa.

Junta Directiva: Les entitats que formen part de la Junta Directiva, en nom de l’associació i de forma voluntària, fa els tràmits que es requereixen pel bon funcionament d’aquesta, realitza les contractacions oportunes, controla el pressupost i vetlla per donar resposta als interessos de les entitats associades i dels que representen. Aquesta Junta delega els temes de gestió tècnica i pedagògica en un equip directiu, el qual s’encarrega del desenvolupament del projecte i de l’equip educatiu.

No obstant això, quan es creu necessari es creen Comissions de Treball Mixtes formades per l’equip directiu i membres de la Junta per tal de tirar endavant propostes concretes. 

La Junta Directiva es reuneix un cop al mes i s’exposen tots els temes pendents per tractar. La reunió i l’ordre del dia la porta la directora de l’entitat però les actuacions i les decisions finals les pren la Junta Directiva.

Monitors/es generalistes o especialistes: per les activitats fan la seva tasca de manera individual, als centres de treball assignats. No obstant, el projecte especialitzat està coordinat entre les diferents especialistes del mateix àmbit, que es reuneixen mensualment, per planificar i valorar la programació. Aquesta coordinació permet que les diferents activitats d’un mateix àmbit, tot i que es facin en llocs i infants diferents, tingui una mateixa base i sorgeixi d’un mateix projecte amb els objectius generals unificats.

Tanmateix, un cop al trimestre fem una reunió general de tot l’equip educatiu en la qual es valora el funcionament de les activitats, es preparen activitats puntuals, etc.