Normes sanitàries

ORGANITZACIÓ GENERAL DELS CASALS D’ESTIU (COVID – 19)

Donada a la situació actual de l’estat d’alarma sanitari, l’entitat es veu obligada a seguir la  distribució segons la Normativa Sanitària Covid-19 sobre els  criteris generals per l’organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020 dictats pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Protocols i formació

Els Departaments de Sanitat i Joventut de la Generalitat, han establerts  els següents protocols a seguir que les entitats de lleure prendrem com a referència.

 • Mesures de seguretat i higiene, sobre com aplicar-les i d’organització.
 • Manipulació d’aliments.
 • Ús i desinfecció dels espais, de d’utillatge propi i gestió d’espais d’emmagatzematge.
 • De seguretat amb la incorporació d’un cas d’evacuació o allunyament per risc.
 • De comunicació amb el CAP de referència.
 • Altres

En el següent enllaç teniu tots els protocols aprovats per la Generalitat:

L’equip de monitors/es rebrà formació sobre aquests protocols.

Inscripcions/participació

 • Per inscriure’s cal tenir les vacunes actualitzades.
 • El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una declaració responsable (segons el Decret 267/2020) que l’infant reuneix els requisits de salut esmentats, i de coneixement del context de pandèmia actual.
 • Per la participació de les activitats caldrà estar absent de la malaltia o simptomatologia compatible, no conviure o tenir contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  En cas de tenir símptomes compatibles, per poder reincorporar-se de nou els infants hauran d’estar mínim 48 hores asimptomàtics en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

Entrades i sortides

 • Les entrades i sortides del Casal seran progressives, en grups de 10, cada 5/10 minuts que organitzarem prèviament.
 • A l’entrada es farà rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
 • En arribar les famílies informaran verbalment dels símptomes que hauran comprovat prèviament les famílies a casa. En base a aquesta declaració verbal la de la família, s’anotarà a la “Graella de Registre”.

Mentre dura l’activitat:

Ús de mascaretes

 • Segons la normativa de sanitat no són necessàries si es respecten les distàncies de seguretat, no obstant són recomanables que en portin.  Aquestes no les portaran sempre, tant sols en moments puntuals.
 • S’utilitzaran sempre que no sigui possible la distància de seguretat.
 • El equips de monitors/es la portaran tot el temps de forma prioritària.

Rentat de mans

 • Es realitzarà un rentat de mans habitual amb aigua i sabó, i assecat amb tovalloles d’un sol ús, a l’inici i al final de cada activitats.
 • En el seu defecte, a cada aula hi haurà un pot de gel hidroalcohòlic

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i materials

 • Es procurarà tenir un kit individual de material bàsic (colors, tisores, etc.) per a cada infant. En acabar la setmana, es desinfectarà tot el material individual i podrà ser utilitzar per un altre infant.
 • Els materials de joc compartits seran desinfectats després de cada utilització.
 • Els infants tindran atorgat un lloc i cadira de seure únic per a tota la setmana. Cada monitor/a desinfectarà la taula i cadires d’utilització comuna o habitual 3 vegades al dia.
 • Ventilació de l’espai 3 vegades al dia, un mínim de 10 minuts.
 • L’Ajuntament s’encarregarà de fer una neteja i desinfecció diària general de les instal·lacions, insistint en les superfícies més comunes.

Organització dels infants

 • Els grups d’infants s’organitzaran en grups de convivència de 10 infants que es gestionaran com a unitat única, amb un mateix monitor/a de referència.
 • En aquesta organització de grups d’infants, es tindrà en compte les edats dels infants, sempre que la inscripció ho permeti.
 • Es vetllarà pel manteniment de 2 metres de distància entre els infants i l’espai mínim de 4m2 per a cada infant dins l’espai tancat del casal
 • 1 director/a alliberat/da responsable de seguretat i higiene. La funció d’aquestes persones dins de l’activitat és la de vetllar pel compliment de les mesures establertes en aquest protocol i disposar els elements acreditatius de la seva implantació. Prèviament a la realització de l’activitat hauran d’haver contactat amb el recurs sanitari bàsic de la zona (majoritàriament CAP).

*Aquest tipus de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.

Planificació setmanal i activitats

*Les activitats programades del casal aniran relacionades al centre d’interès tenint en compte la normativa sanitària de precaució pel Covid-19.

 • Incorporem activitats d’acompanyament emocional, per treballar el dol, la gestió de la incertesa i la por al desconegut.
 • La opció d’activitats en l’espai obert i les sortides prenen un protagonisme especial aquest estiu donades les instruccions sanitàries pel Covid-19.
 • Variacions de planificació setmanal, sempre respectant els espais fent rotacions per tal que els grups no coincideixin entre ells amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi entre els infants.
 • Donada la normativa a seguir en els locals privats i utilització del transport públic o privat, hem planificat sortides per l’entorn més immediat que no requereixin transport.
 • Igualment, donada la normativa sanitària, els Ajuntaments decideixen si obren les piscines municipals o no. En cas que obrin, el grups de casal aniran a la piscina per torns i respectant les ràtios.