Inscripció i funcionament

 

Inscripció

Cliqueu aquí per fer la inscripció 

Els usuaris que facin ús del Temps del Migdia de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció de menjador. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions al servei d’administració o coordinadora del Temps del Migdia. No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei de Menjador. 

 

El primer dia de servei de menjador serà dilluns 13 de setembre de 2020. Els alumnes de P3, en motiu del Pla d’Acollida al centre, poden utilitzar el servei de menjador a partir del dia que acabi aquest.

 

Modalitats d’inscripció:

 

Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador tots els dies.

 

Alumne fix-discontinu: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 dies a la setmana.

 

Eventual: utilitza el Servei de Menjador esporàdicament a través de bonos de 5 i de 10 tiquets.

El pagament d’aquest es realitzarà amb targeta o efectiu a l’oficina de la Ballaruga amb cita prèvia (C/ Camí Reial, 17)

 

Ús del servei

 

Les faltes d’assistència s’hauran de comunicar abans de les 10 del matí a la coordinadora, així com per a l’ús puntual del menjador, caldrà avisar el mateix dia abans de les 10, a la coordinadora conforme el seu fill/a es quedarà a dinar. Insistim en què la hora màxima per avisar de falta d’assistència o ús esporàdic d’aquell dia és a les 10 del matí.

 

Al·lèrgies i dietes especials

 

En cas de dietes especials, cal que les famílies portin un justificant del metge juntament amb la inscripció. Si és una dieta esporàdica cal que avisin a la coordinació del menjador abans de les 10h del matí.

 

Rebuts

 

Els preus durant el curs escolar 2021-22 són de 6,33€ fixe i 6,96€ esporàdic (menys de 3 dies a la setmana). Aquest curs no hi haurà tiquet d’ús esporàdic. Per a un ús esporàdic s’haurà de comprar prèviament l’abonament de 5 o 10 serveis a l’oficina de La Ballaruga.  En finalitzar el curs es farà l’abonament dels dies no gaudits o es podrà fer ús pel curs vinent . 

 

No hi haurà servei d’atenció a les 9h l’escola. Els tràmits es podran fer a la oficina de La Ballaruga.

 

El cobrament es farà mensualment per anticipat comptant els dies de Servei de Menjador lectius efectius, mitjançant rebut bancari entre el dies 10-15 de cada mes.

 

Les faltes d’assistència s’han de comunicar a la coordinadora del menjador abans de les 10h del matí i es descomptarà la part proporcional (2,96€), sempre i quan sigui justificada amb el justificant corresponent, en l’import del mes següent. També es descomptarà la part proporcional els dies de vaga quan s’hagi comunicat a la coordinadora abans de les 10 del matí.  Es descomptarà l’import íntegre el dia de pícnic que no s’hagi fet ús del servei, sempre i quan s’hagi marcat aquesta opció en la inscripció.

 

En el cas d’impagats, es realitzarà via telèfon un avís al titular del servei per rebre la informació dels motius de la devolució del rebut; el segon tràmit serà l’entrega d’una carta via fill/a o enviament de correu electrònic, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense que s’hagi abonat el deute, es confirmarà l’exclusió de l’interessat del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax. Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària i de tramitació per un import de 4€ per rebut. La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador és motiu d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata, de mutu acord amb l’AFA i l’escola.

 

Beques

 

Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca al Consell Comarcal del Baix Penedès per al menjador escolar i/o Ajuntament.  Aquests ajuts els tramita el Consell Comarcal o els Serveis Socials.

 

Baixa del servei

 

Per donar-se de baixa s’ha de notificar a la coordinadora del menjador abans del 25 del mes anterior. (Exemple: si vull donar de baixa els meu fill/a abans del març, avisaré la coordinadora del menjador abans del dia 25 de febrer)

 

Altres normes

 

Per sortir del centre durant els servei, els pares o tutors han de omplir i signar el document que les hi lliurarà la coordinadora del menjador.

 

Relació família-monitores

 

Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia a les famílies. Sempre que és possible es contacta telefònicament.  En tot cas, sempre hi haurà un document d’incidència que es donarà a l’alumne. Els pares poden posar-se en contacte amb la coordinadora en l’horari de 9h a 10h del matí, al tel. 663 82 84 81 o  a través del correu electrònic laballaruga.menjador@gmail.com. Disposeu de tota la informació a www.laballaruga.org, web AFA i web escola.

 

Si desitgeu realitzar qualsevol consulta a més podeu trucar-nos al telèfon 977664002, enviar-nos un correu a laballaruga@fundesplai.org o be posar-vos en contacte amb la comissió de menjador integrada per representants de Fundesplai, La Ballaruga, AFA i Equip Directiu del centre.

 

 

 

 

Informes

 

L’avaluació és important per veure el procés de l’infant vers l’alimentació, el descans o les activitats, el seu comportament, la seva socialització, etc.

 

·         P3: Serà un informe diari (AGENDA DEL MENJADOR. En cas de pèrdua d’agenda, caldrà abonar 2 € per a l’agenda nova.

 

·         P4 i P5: Serà un informe setmanal.

 

·         Cicle inicial: Mensual

 

·         Cicle Mitjà i Superior: Un de trimestral al desembre, maig i juny

 

Què cal portar?

 

P3

 

·         una bata d’ús exclusiu pel menjador

 

·         una muda complerta en una bossa de roba

 

·         una capsa de mocadors de paper

 

·         rotlle de paper (tipus cuina) per eixugar les mans

 

·         un caixa de tovalloletes humides

 

·         llençolet per a dormir

 

·         mascareta (no obligatòria)

 

·         bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

 

·         Necesser de roba amb raspall i pasta de dents de maner OPCIONAL. No es quedarà a escola per motius d’higiene.

 

P4-P5

 

·         una bata d’ús exclusiu pel menjador

 

·         una muda complerta en una bossa de roba

 

·         una capsa de mocadors de paper

 

·         rotlle de paper (tipus cuina) per eixugar les mans

 

·         mascareta (no obligatòria)

 

·         bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

 

·         Necesser de roba amb raspall i pasta de dents de maner OPCIONAL. No es quedarà a escola per motius d’higiene.

 

1r-6è

 

·         mascareta obligatòria

 

·         bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

·         Necesser de roba amb raspall i pasta de dents de maner OPCIONAL. No es quedarà a escola per motius d’higiene.

 

 

 

RECORDEM QUE TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA