Inscripció i funcionament

 

Inscripció

Cliqueu aquí per fer la inscripció 

Els usuaris que facin ús del Temps del Migdia escolar de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció de menjador. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions al servei d’administració del menjador escolar. No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei Menjador.  Els alumnes de nova incorporació a l’escola sol·licitaran el full d’inscripció a la coordinadora del Servei de Menjador per formalitzar la inscripció.

El primer dia de servei de menjador serà dilluns 14 de setembre de 2020. Els alumnes de P3, en motiu del Pla d’Acollida al centre, poden utilitzar el servei de menjador a partir del dia 17/9/2020.

Modalitats d’inscripció

Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador tots els dies.

Alumne fix-discontinu: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 dies a la setmana.

Eventual: utilitza el Servei de Menjador esporàdicament.

A partir d’aquest setembre es podrà fer el pagament en targeta de crèdit o dèbit per a les gestions fetes a l’oficina (C/ Camí Reial, 17)

Ús del servei

Les faltes d’assistència s’hauran de comunicar abans de les 10 del matí a la coordinadora, així com per a l’ús puntual del menjador, caldrà avisar el mateix dia abans de les 10, a la coordinadora conforme el seu fill/a es quedarà a dinar.  Caldrà que porti a l’escola el resguard de l’abonament i donar-lo al tutor/a. Insistim en què la hora màxima per avisar de falta d’assistència o ús esporàdic d’aquell dia és a les 10 del matí.

Al·lergies i dietes especials

En cas de dietes especials, cal que les famílies portin un justificant del metge juntament amb la inscripció. Si és una dieta esporàdica cal que porti la petició per escrit i entregar-la a la coordinació del menjador abans de les 9.30 h del matí.

Rebuts

Els preus durant el curs escolar 2020-21 són de 6,33 € fixe i 6,96 esporàdic (menys de 3 dies a la setmana). Aquest curs no hi haurà tiquet d’ús esporàdic. Per a un ús esporàdic s’haurà de comprar prèviament l’abonament de 5 o 10 serveis a l’oficina de La Ballaruga.  En finalitzar el curs es farà l’abonament dels dies no gaudits.  

Aquest curs no hi haurà servei d’atenció a les 9 l’escola. Els tràmits es podran fer a la oficina de La Ballaruga.

El cobrament es farà mensualment per anticipat comptant els dies de Servei de Menjador lectius efectius, mitjançant rebut bancari entre el dies 10-15 de cada mes.

Les faltes d’assistència s’han de comunicar a la coordinadora del menjador abans de les 9,45h del matí, es descomptaran en l’import de l’últim rebut de cada trimestre.També es descomptaran al final del trimestre l’import del dia de pícnic que no s’hagi fet ús del servei, sempre i quan s’hagi marcat aquesta opcció en la inscripció, i dies de vaga quan s’hagi comunicat a la coordinadora abans de les 10 del matí. A l’últim rebut de trimestre, es descomptarà 2,96 € per falta justificada a partir del primer dia de no assistència, sempre que les faltes d’assistència siguin amb la presentació del justificant corresponent i, havent fet anteriorment la trucada telefònica al menjador de l’escola. Han d’avisar abans de les 9,45 h, quan el seu fill/a estigui malalt, per tal de comunicar-ho a la cuina, amb la suficient antelació.

En el cas d’impagats La Ballaruga  mitjançant trucada telefònica al titular del servei per rebre l’informació dels motius de la devolució del rebut; el segon tràmit serà l’entrega d’una carta via fill/a, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense que s’hagi abonat el deute, es confirmarà l’exclusió de l’interessat del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax. Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària i de tramitació per un import de 3€ per rebut. La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador és motiu d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata, de mutu acord amb l’AMPA i l’escola.

Beques

Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca al Consell Comarcal del Baix Penedès per al menjador escolar i/o Ajuntament.  Aquests ajuts els tramita el centre.

Baixa del servei

Per donar-se de baixa s’ha de notificar a la coordinadora del menjador abans del 25 del mes anterior. (Exemple: si vull donar de baixa els meu fill/a abans del març, avisaré la coordinadora del menjador abans del dia 25 de febrer)

Altres normes

– Per sortir del centre durant els servei, els pares o tutors han de omplir i signar el document que les hi lliurarà la coordinadora del menjador.

Relació família-monitores

Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia a les famílies. Sempre que és possible es contacta telefònicament.  En tot cas, sempre hi haurà un document d’incidència que es donarà a l’alumne. Els pares poden posar-se en contacte amb la coordinadora en l’horari de 9 a 10 del matí, al tel. 663 82 84 81; a través del correu electrònic laballaruga.menjador@gmail.com; també a través de la bústia del menjador col·locada a l’entradeta del centre.

Disposeu de tota la informació a www.laballaruga.org, web ampa i web escola

Si desitgeu realitzar qualsevol consulta a més podeu trucar-nos al telèfon 977664002, enviar-nos un mail a laballaruga@fundesplai.org o be posar-vos en contacte amb la comissió de menjador integrada per representants de Fundesplai, La Ballaruga, Ampa i Equip Directiu del centre.

Informes

L’avaluació és important per veure el procés de l’infant vers l’alimentació, el descans o les activitats, el seu comportament, la seva socialització, etc. 

– P3: Serà un informe diari (AGENDA DEL MENJADOR), més un de trimestral al desembre, maig i juny. En cas de pèrdua d’agenda, caldrà abonar 2 € per a l’agenda nova.

– P4 i P5: Serà un informe setmanal.

– Cicle inicial: Mensual

– Cicle Mitjà i Superior: Un de trimestral al desembre, maig i juny

Què cal portar

P3

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una muda complerta en una bossa de roba

-una capsa de mocadors de paper

-un caixa de tovalloletes humides

-llençolet per a dormir

– mascareta

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

P4-P5

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una capsa de mocadors de paper

– mascareta

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

1R-2N

– una bata d’ús exclusiu pel menjador

– mascareta obligatòria

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

3R-6È

– mascareta obligatòria

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

RECORDEM QUE TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA

 

Inscripció

Cliqueu aquí per fer la inscripció 

Els usuaris que facin ús del Temps del Migdia escolar de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció de menjador. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions al servei d’administració del menjador escolar. No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei Menjador.  Els alumnes de nova incorporació a l’escola sol·licitaran el full d’inscripció a la coordinadora del Servei de Menjador per formalitzar la inscripció.

El primer dia de servei de menjador serà dilluns 14 de setembre de 2020. Els alumnes de P3, en motiu del Pla d’Acollida al centre, poden utilitzar el servei de menjador a partir del dia 17/9/2020.

Modalitats d’inscripció

Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador tots els dies.

Alumne fix-discontinu: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 dies a la setmana.

Eventual: utilitza el Servei de Menjador esporàdicament.

A partir d’aquest setembre es podrà fer el pagament en targeta de crèdit o dèbit per a les gestions fetes a l’oficina (C/ Camí Reial, 17)

Ús del servei

Les faltes d’assistència s’hauran de comunicar abans de les 10 del matí a la coordinadora, així com per a l’ús puntual del menjador, caldrà avisar el mateix dia abans de les 10, a la coordinadora conforme el seu fill/a es quedarà a dinar.  Caldrà que porti a l’escola el resguard de l’abonament i donar-lo al tutor/a. Insistim en què la hora màxima per avisar de falta d’assistència o ús esporàdic d’aquell dia és a les 10 del matí.

Al·lergies i dietes especials

En cas de dietes especials, cal que les famílies portin un justificant del metge juntament amb la inscripció. Si és una dieta esporàdica cal que porti la petició per escrit i entregar-la a la coordinació del menjador abans de les 9.30 h del matí.

Rebuts

Els preus durant el curs escolar 2020-21 són de 6,33 € fixe i 6,96 esporàdic (menys de 3 dies a la setmana). Aquest curs no hi haurà tiquet d’ús esporàdic. Per a un ús esporàdic s’haurà de comprar prèviament l’abonament de 5 o 10 serveis a l’oficina de La Ballaruga.  En finalitzar el curs es farà l’abonament dels dies no gaudits.  

Aquest curs no hi haurà servei d’atenció a les 9 l’escola. Els tràmits es podran fer a la oficina de La Ballaruga.

El cobrament es farà mensualment per anticipat comptant els dies de Servei de Menjador lectius efectius, mitjançant rebut bancari entre el dies 10-15 de cada mes.

Les faltes d’assistència s’han de comunicar a la coordinadora del menjador abans de les 9,45h del matí, es descomptaran en l’import de l’últim rebut de cada trimestre.També es descomptaran al final del trimestre l’import del dia de pícnic que no s’hagi fet ús del servei, sempre i quan s’hagi marcat aquesta opcció en la inscripció, i dies de vaga quan s’hagi comunicat a la coordinadora abans de les 10 del matí. A l’últim rebut de trimestre, es descomptarà 2,96 € per falta justificada a partir del primer dia de no assistència, sempre que les faltes d’assistència siguin amb la presentació del justificant corresponent i, havent fet anteriorment la trucada telefònica al menjador de l’escola. Han d’avisar abans de les 9,45 h, quan el seu fill/a estigui malalt, per tal de comunicar-ho a la cuina, amb la suficient antelació.

En el cas d’impagats La Ballaruga  mitjançant trucada telefònica al titular del servei per rebre l’informació dels motius de la devolució del rebut; el segon tràmit serà l’entrega d’una carta via fill/a, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense que s’hagi abonat el deute, es confirmarà l’exclusió de l’interessat del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax. Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària i de tramitació per un import de 3€ per rebut. La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador és motiu d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata, de mutu acord amb l’AMPA i l’escola.

Beques

Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca al Consell Comarcal del Baix Penedès per al menjador escolar i/o Ajuntament.  Aquests ajuts els tramita el centre.

Baixa del servei

Per donar-se de baixa s’ha de notificar a la coordinadora del menjador abans del 25 del mes anterior. (Exemple: si vull donar de baixa els meu fill/a abans del març, avisaré la coordinadora del menjador abans del dia 25 de febrer)

Altres normes

– Per sortir del centre durant els servei, els pares o tutors han de omplir i signar el document que les hi lliurarà la coordinadora del menjador.

Relació família-monitores

Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia a les famílies. Sempre que és possible es contacta telefònicament.  En tot cas, sempre hi haurà un document d’incidència que es donarà a l’alumne. Els pares poden posar-se en contacte amb la coordinadora en l’horari de 9 a 10 del matí, al tel. 663 82 84 81; a través del correu electrònic laballaruga.menjador@gmail.com; també a través de la bústia del menjador col·locada a l’entradeta del centre.

Disposeu de tota la informació a www.laballaruga.org, web ampa i web escola

Si desitgeu realitzar qualsevol consulta a més podeu trucar-nos al telèfon 977664002, enviar-nos un mail a laballaruga@fundesplai.org o be posar-vos en contacte amb la comissió de menjador integrada per representants de Fundesplai, La Ballaruga, Ampa i Equip Directiu del centre.

Informes

L’avaluació és important per veure el procés de l’infant vers l’alimentació, el descans o les activitats, el seu comportament, la seva socialització, etc. 

– P3: Serà un informe diari (AGENDA DEL MENJADOR), més un de trimestral al desembre, maig i juny. En cas de pèrdua d’agenda, caldrà abonar 2 € per a l’agenda nova.

– P4 i P5: Serà un informe setmanal.

– Cicle inicial: Mensual

– Cicle Mitjà i Superior: Un de trimestral al desembre, maig i juny

Què cal portar

P3

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una muda complerta en una bossa de roba

-una capsa de mocadors de paper

-un caixa de tovalloletes humides

-llençolet per a dormir

– mascareta

 

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

P4-P5

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una capsa de mocadors de paper

– mascareta

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

1R-2N

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

 – mascareta obligatòria

 

 

– bosseta plàstica amb tancament tipus ZIP per tal de guardar la mascareta de manera individual

3R-6È

 – mascareta obligatòria

 

 

– bosseta plàstica amb tancament tipus ZIP per tal de guardar la mascareta de manera individual

RECORDEM QUE TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA

 

Inscripció

Cliqueu aquí per fer la inscripció 

Els usuaris que facin ús del Temps del Migdia escolar de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció de menjador. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions al servei d’administració del menjador escolar. No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei Menjador.  Els alumnes de nova incorporació a l’escola sol·licitaran el full d’inscripció a la coordinadora del Servei de Menjador per formalitzar la inscripció.

El primer dia de servei de menjador serà dilluns 14 de setembre de 2020. Els alumnes de P3, en motiu del Pla d’Acollida al centre, poden utilitzar el servei de menjador a partir del dia 17/9/2020.

Modalitats d’inscripció

Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador tots els dies.

Alumne fix-discontinu: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 dies a la setmana.

Eventual: utilitza el Servei de Menjador esporàdicament.

A partir d’aquest setembre es podrà fer el pagament en targeta de crèdit o dèbit per a les gestions fetes a l’oficina (C/ Camí Reial, 17)

Ús del servei

Les faltes d’assistència s’hauran de comunicar abans de les 10 del matí a la coordinadora, així com per a l’ús puntual del menjador, caldrà avisar el mateix dia abans de les 10, a la coordinadora conforme el seu fill/a es quedarà a dinar.  Caldrà que porti a l’escola el resguard de l’abonament i donar-lo al tutor/a. Insistim en què la hora màxima per avisar de falta d’assistència o ús esporàdic d’aquell dia és a les 10 del matí.

Al·lergies i dietes especials

En cas de dietes especials, cal que les famílies portin un justificant del metge juntament amb la inscripció. Si és una dieta esporàdica cal que porti la petició per escrit i entregar-la a la coordinació del menjador abans de les 9.30 h del matí.

Rebuts

Els preus durant el curs escolar 2020-21 són de 6,33 € fixe i 6,96 esporàdic (menys de 3 dies a la setmana). Aquest curs no hi haurà tiquet d’ús esporàdic. Per a un ús esporàdic s’haurà de comprar prèviament l’abonament de 5 o 10 serveis a l’oficina de La Ballaruga.  En finalitzar el curs es farà l’abonament dels dies no gaudits.  

Aquest curs no hi haurà servei d’atenció a les 9 l’escola. Els tràmits es podran fer a la oficina de La Ballaruga.

El cobrament es farà mensualment per anticipat comptant els dies de Servei de Menjador lectius efectius, mitjançant rebut bancari entre el dies 10-15 de cada mes.

Les faltes d’assistència s’han de comunicar a la coordinadora del menjador abans de les 9,45h del matí, es descomptaran en l’import de l’últim rebut de cada trimestre.També es descomptaran al final del trimestre l’import del dia de pícnic que no s’hagi fet ús del servei, sempre i quan s’hagi marcat aquesta opcció en la inscripció, i dies de vaga quan s’hagi comunicat a la coordinadora abans de les 10 del matí. A l’últim rebut de trimestre, es descomptarà 2,96 € per falta justificada a partir del primer dia de no assistència, sempre que les faltes d’assistència siguin amb la presentació del justificant corresponent i, havent fet anteriorment la trucada telefònica al menjador de l’escola. Han d’avisar abans de les 9,45 h, quan el seu fill/a estigui malalt, per tal de comunicar-ho a la cuina, amb la suficient antelació.

En el cas d’impagats La Ballaruga  mitjançant trucada telefònica al titular del servei per rebre l’informació dels motius de la devolució del rebut; el segon tràmit serà l’entrega d’una carta via fill/a, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense que s’hagi abonat el deute, es confirmarà l’exclusió de l’interessat del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax. Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària i de tramitació per un import de 3€ per rebut. La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador és motiu d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata, de mutu acord amb l’AMPA i l’escola.

Beques

Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca al Consell Comarcal del Baix Penedès per al menjador escolar i/o Ajuntament.  Aquests ajuts els tramita el centre.

Baixa del servei

Per donar-se de baixa s’ha de notificar a la coordinadora del menjador abans del 25 del mes anterior. (Exemple: si vull donar de baixa els meu fill/a abans del març, avisaré la coordinadora del menjador abans del dia 25 de febrer)

Altres normes

– Per sortir del centre durant els servei, els pares o tutors han de omplir i signar el document que les hi lliurarà la coordinadora del menjador.

Relació família-monitores

Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia a les famílies. Sempre que és possible es contacta telefònicament.  En tot cas, sempre hi haurà un document d’incidència que es donarà a l’alumne. Els pares poden posar-se en contacte amb la coordinadora en l’horari de 9 a 10 del matí, al tel. 663 82 84 81; a través del correu electrònic laballaruga.menjador@gmail.com; també a través de la bústia del menjador col·locada a l’entradeta del centre.

Disposeu de tota la informació a www.laballaruga.org, web ampa i web escola

Si desitgeu realitzar qualsevol consulta a més podeu trucar-nos al telèfon 977664002, enviar-nos un mail a laballaruga@fundesplai.org o be posar-vos en contacte amb la comissió de menjador integrada per representants de Fundesplai, La Ballaruga, Ampa i Equip Directiu del centre.

Informes

L’avaluació és important per veure el procés de l’infant vers l’alimentació, el descans o les activitats, el seu comportament, la seva socialització, etc. 

– P3: Serà un informe diari (AGENDA DEL MENJADOR), més un de trimestral al desembre, maig i juny. En cas de pèrdua d’agenda, caldrà abonar 2 € per a l’agenda nova.

– P4 i P5: Serà un informe setmanal.

– Cicle inicial: Mensual

– Cicle Mitjà i Superior: Un de trimestral al desembre, maig i juny

Què cal portar

P3

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una muda complerta en una bossa de roba

-una capsa de mocadors de paper

-un caixa de tovalloletes humides

-llençolet per a dormir

– mascareta

 

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

P4-P5

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

-una capsa de mocadors de paper

– mascareta

– bosseta de paper o roba (transpirable) per tal de guardar la mascareta de manera individual

1R-2N

-una bata d’ús exclusiu pel menjador

 – mascareta obligatòria

 

 

– bosseta plàstica amb tancament tipus ZIP per tal de guardar la mascareta de manera individual

3R-6È

 – mascareta obligatòria

 

 

– bosseta plàstica amb tancament tipus ZIP per tal de guardar la mascareta de manera individual

RECORDEM QUE TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA