INSCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT

Inscripció

Els usuaris que facin ús del Temps del Migdia de manera regular durant tot el curs escolar han de formalitzar la inscripció de menjador a través de l’APP de la Ballaruga. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions al servei d’administració o coordinadora del Temps del Migdia. No es podrà acceptar cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei de Menjador.

 

Modalitats d’inscripció

Alumne fix: utilitza el Servei de Menjador tots els dies.

Alumne fix-discontinu: utilitza el Servei de Menjador un mínim de 3 dies a la setmana.

Eventual: utilitza el Servei de Menjador esporàdicament realitzant la compra a través de l’APP de la Ballaruga.

Per qualsevol dubte o incidència es poden dirigir al telèfon 663828481 (coordinadora Cristina) o al local de la Ballaruga a l’Avinguda Sant Vincenç, 6 del Vendrell.

Ús del servei

Les faltes d’assistència s’hauran de comunicar abans de les 10 del matí a la coordinadora. Insistim en què la hora màxima per avisar de falta d’assistència és a les 10 del matí adjuntant comprovant de la falta de manera justificada.

Al·lèrgies, intoleràncies i dietes especials

En cas d’al·lèrgies, intoleràncies o dietes especials, cal que les famílies facin arribar un justificant o certificat del metge alhora de realitzar la inscripció. Si és una dieta esporàdica cal que avisin a la coordinació del menjador abans de les 10h del matí.

Rebuts

Els preus durant el curs escolar 2023-24 són de 6,91€ fixe i 7,60€ esporàdic (menys de 3 dies a la setmana). La realització de la compra del menú esporàdic es realitzarà per l’APP de la Ballaruga abans de les 10h del matí.

Els tràmits que no es pugui realitzar telemàticament, es podran fer al local de La Ballaruga.
El cobrament es farà mensualment per anticipat comptant els dies de Servei de Menjador lectius efectius, mitjançant rebut bancari entre el dies 10-15 de cada mes. 

El rebuts dels mesos de maig i juny, s’efectuaran a final de mes. 

Les faltes d’assistència s’han de comunicar a la coordinadora del menjador abans de les 10h del matí i es descomptarà la part proporcional (3,16€), sempre i quan sigui justificada amb el justificant corresponent, en l’import del mes següent. També es descomptarà la part proporcional els dies de vaga quan s’hagi comunicat a la coordinadora abans de les 10 del matí. Es descomptarà l’import íntegre el dia de pícnic que no s’hagi fet ús del servei, sempre i quan s’hagi marcat aquesta opció en l’autorització de la sortida que farà arribar l’escola.

En el cas d’impagats, es realitzarà via telèfon un avís al titular del servei per rebre la informació dels motius de la devolució del rebut; el segon tràmit serà l’entrega d’una carta via fill/a o enviament de correu electrònic, amb l’import del deute pendent d’abonar en el compte corrent indicat abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense que s’hagi abonat el deute, es confirmarà l’exclusió de l’interessat del Servei de Menjador a partir del 5è dia, que serà comunicada a continuació i oficialment per burofax. 

Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària i de tramitació per un import de 4€ per rebut. La reincidència en la devolució de rebuts del Servei de Menjador és motiu d’exclusió del Servei de Menjador de forma immediata, de mutu acord amb l’AFA i l’escola.

Beques

Les famílies del centre poden sol·licitar, cada curs escolar, un ajut o beca al Consell Comarcal del Baix Penedès per al menjador escolar i/o Ajuntament. Aquests ajuts els tramita el Consell Comarcal o els Serveis Socials.

Baixa del servei

Per donar-se de baixa s’ha de notificar a la coordinadora del menjador abans del 25 del mes anterior. (Exemple: si vull donar de baixa els meu fill/a abans del març, avisaré la coordinadora del menjador abans del dia 25 de febrer)

Altres normes

Tots aquells alumnes que desitgin realitzar el Ramadà, durant aquell període de dies, no podran fer ús del servei. Si es queden durant el Temps de migdia, se’ls hi donarà de menjar i beure.

Per sortir del centre durant els servei, els pares o tutors han de omplir i signar el document que les hi lliurarà la coordinadora del menjador.

Relació família-monitores

Les incidències que es produeixen durant el servei es comuniquen el mateix dia a les famílies. Sempre que és possible es contacta telefònicament. En tot cas, sempre hi haurà un document d’incidència que es donarà a l’alumne.

 Els pares poden posar-se en contacte amb la coordinadora en l’horari de 9h a 10h del matí, al tel. 663 82 84 81 o a través del correu electrònic laballaruga.menjador@gmail.com. Disposeu de tota la informació a www.laballaruga.org, web AFA i web escola.

Si desitgeu realitzar qualsevol consulta a més podeu trucar-nos al telèfon 977944228, enviar-nos un correu a laballaruga@fundesplai.org o be posar-vos en contacte amb la comissió de menjador integrada per representants de Fundesplai, La Ballaruga, AFA i Equip Directiu del centre.

Informes

L’avaluació és important per veure el procés de l’infant vers l’alimentació, el descans o les activitats, el seu comportament, la seva socialització, etc.
 I3: Serà un informe diari (AGENDA DEL MENJADOR. En cas de pèrdua d’agenda, caldrà abonar 2 € per a l’agenda nova.
 I4 i I5: Serà un informe setmanal.
 Cicle inicial: Mensual
 Cicle Mitjà i Superior: Un de trimestral al desembre, maig i juny

 

Què cal portar?

I3
 una bata d’ús exclusiu pel menjador
 una muda complerta en una bossa de roba
 una capsa de mocadors de paper
 un caixa de tovalloletes humides
 llençolet per a dormir
 Necesser de roba amb raspall i pasta de dents de maner OPCIONAL.

I4-I5

 una bata d’ús exclusiu pel menjador
 una muda complerta en una bossa de roba
 una capsa de mocadors de paper
 Necesser de roba amb raspall i pasta de dents de maner OPCIONAL.

1r-6è

 Necesser de roba amb raspall i pasta de dents de maner OPCIONAL. No es quedarà al menjador per motius d’higiene.

RECORDEM QUE TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA

 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Àmbit d’aplicació

La vigència dels procediments que s’estableixen en aquest document són d’aplicació en l’espai temporal i físic en què desenvolupa la prestació del servei de les 12,30h a 15,00h, en les instal·lacions adequades per a aquest servei.

Recomanacions als pares o tutors

 • Respecteu i feu respectar la normativa del menjador

 • Eduqueu els fills i filles per a la correcta utilització dels serveis del centre

 •   Respecteu els horaris del personal del menjador

 •  Respecteu escrupolosament les dates de pagament del servei.

 •  El servei del menjador és una activitat educativa més del centre, per tant és d’obligat

  compliment de les famílies explicar i exigir que compleixin les normes als fills

 • No demostreu davant dels fills els desacords que es pugin tenir d’algun aspecte del

  menjador, sempre en privat

 • Tracteu el personal de forma respectuosa

 • El menjador és un servei voluntari per les famílies, per tant si no voleu que els fills no

  mengin un plat determinat, no utilitzeu el servei aquest dia concret.

 • Eduqueu els vostres fills en el procés de reciclatge (envasos, paper, etc)

 • Durant el ramadà no poden fer ús del menjador (Consell Comarcal del Baix Penedès)

  Normes generals pels alumnes

 • Entrades i sortides del menjador caminant.

 • Utilitzar els utensilis del menjar correctament.

 • Aixecar la mà perquè l’atengui el seu monitor de referència, sense aixecar-se del lloc.

 • Parlar de forma tranquil·la, sense cridar, durant el dinar.

 • Els monitors han de donar permís per sortir del menjador.

 • El menú de l’escola és equilibrat, així que s’ha de menjar de tots els aliments del

  menú que hi hagi aquell dia.

 • Demanar les coses correctament i amb un “si us plau”

 • No llençar o jugar amb el menjar.

 • Menjar de forma adequada: a poc a poc, mastegar bé, amb la boca tancada, sense

  xarrupar i no parlar amb la boca plena.

 • Els alumnes han de rentar-se les mans abans i després de dinar

 • Seure correctament a la cadira i no posar els colzes a la taula.

 • Respectar el material.

 • En tot moment els alumnes han de mantenir un vocabulari adequat i mostrar respecte

  cap als monitors/es, professors/es, companys/es i la resta del personal que treballa al centre.

  El personal responsable de tutelar els alumnes ha de fer una valoració prèvia de l’incident succeït amb l’objectiu d’activar el pla d’accions a realitzar. En aquest cas s’estableixen tres nivells d’actuació:

 • Situacions lleus

 • Situacions greus

 • Situacions molt greus

  En qualsevol cas, s’ha de comunicar totes les situacions esdevingudes a l’AFA, centre i família mitjançant el model corresponent.

  Incompliment de les normes de convivència

  La imposició de conseqüències s’exercirà de forma proporcionada amb la falta comesa, tenint com a objectiu el manteniment i la millora del procés educatiu, i atendre les circumstàncies personals, familiars i socials de l’alumne, a l’hora de graduar la conseqüència corresponent.

  Els responsables del menjador i del centre han de ser informats de qualsevol situació que distorsioni la normal convivència del Menjador.

  Les conductes irregulars poden ser: lleus, greus o molt greus.

  1.Són faltes lleus:

 • Qualsevol acte que alteri lleument el normal desenvolupament de l’activitat del Menjador.

 • Els retards injustificats a l’hora d’incorporar-se al Menjador sempre que aquests no siguin reiterats.

 • La lleu deterioració per l’ús indegut de les dependències i material d’ús.

 • Els actes d’indisciplina, falta de respecte i ofensa no greus a qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

 • Les agressions que no tinguin suficient entitat per ser qualificades com a greus.

  2. Són faltes greus:

 • Els actes d’indisciplina, injúria i ofensa greu contra els membres de la Comunitat Escolar.

 • L’agressió greu.

 • Causar danys greus en les dependències i materials d’ús i objectes que pertanyin a altres membres de la Comunitat.

 • Els actes injustificats que pertorbin greument l’activitat del Menjador.

 • La subtracció de béns i objectes.

 • La introducció i consum de substàncies nocives.

  3. Són faltes molt greus:

 • Els actes d’indisciplina, injúria i ofensa molt greu contra els membres de la Comunitat Escolar.

 • L’agressió física molt greu.

 • La incitació sistemàtica d’introduir i consumir substàncies nocives.

 • Causar intencionadament danys molt greus en dependències i materials d’ús.

 • La incitació a la baralla dins del joc.

Conseqüències previstes per les conductes contràries a les Normes de Convivència

1.Per faltes lleus:

 • La correcció d’aquestes conductes.

 • Amonestació privada.

 • Amonestació escrita.

 • Separació temporal del grup.

2. Per faltes greus:

 • 5 faltes lleus representen una falta greu.

 • Amonestació amb prevenció de suspensió del dret d’assistència al Menjador.

 • Reunió amb les famílies per a l’explicació dels fet i l’advertiment de la suspensió temporal o definitiva del dret d’assistència al Menjador.

3.Per faltes molt greus:

 • 2 faltes greus representen una falta molt greu.

 • Suspensió temporal o definitiva del dret d’assistència al Menjador.

  La persona coordinadora de menjador informarà a la Comissió de Menjador i al Consell Escolar de les mesures provisionals o definitives que estimi necessàries sobre les conseqüències imposades

  Privació del servei de menjador

  • La 1a falta molt greu: expulsió del menjador durant 3 dies

  • La 2a falta molt greu: expulsió del menjador durant 1 setmana

  • La 3a falta molt greu: expulsió del menjador durant 15 dies

   A partir de la tercera falta molt greu, pot suposar la pèrdua total del dret al servei.

   Conseqüències per NO menjar els aliments del menú del dia

   El menjador és un servei voluntari per les famílies, per tant si no voleu que els fills no mengin un plat determinat, no utilitzeu el servei aquest dia concret.

   El fet de no menjar, llençar o jugar amb els aliments, pot comportar la suspensió temporal o definitiva del dret d’assistència al menjador. El protocol a seguir serà el següent:

 • S’avisarà via nota informativa a la família si l’infant no menja, llença o juga amb els aliments.
 • Al 4t avís per escrit a la família, el nen/a tindrà com a conseqüència la reflexió acompanyada a no gaudir de l’estona de joc al menjador durant dels dies pactats.

 • Al 5è avís, s’avaluarà amb la comissió de menjador l’expulsió de l’alumne del servei de menjador temporal o definitiva. En el cas de l’alumnat becat, se’ls hi donarà el menú d’aquell dia en una carmanyola.